Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#1(11)/2015

У статті на основі положень адміністративно-деліктного законодавства України досліджується поняття «обʼєкт адміністративного інформаційного правопорушення», визначається його юридична та фактична природа, надається класифікація цього поняття, формулюються окремі пропозиції щодо вдосконалення законодавства про адміністративні інформаційні правопорушення.

У статті здійснено аналіз адміністративної відповідальності, надаються пропозиції щодо вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення прав на сорти рослин і породу тварин.

Досліджуються передумови виникнення реклами в Інтернеті та історія її становлення. Аналізується як зарубіжний, так і вітчизняний досвід правового регулювання рекламної діяльності. Наголошується на тому, що правова регламентація здійснення рекламної діяльності бере свої витоки ще з часів античності, однак загальні правила, що вдосконалювалися протягом усієї історії людства, застосовні зокрема й до інтернет-реклами.

У статті розглянуто сучасні наукові погляди на такі категорії науки адміністративного права, як адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, державне управління, механізм правового регулювання. Здійснено їх аналіз, співвідношення та надано авторське визначенняадміністративно-правового забезпечення вантажних перевезень автотранспортом.

Статтю присвячено розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері застави та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, визначенню особливостей та правової природи таких договорів, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства в цій галузі. 

Статтю присвячено аналізу сутності і змісту адміністративно-правового статусу субʼєктів охорони інтелектуальної власності в Україні. Визначаються структурні елементи, що складають систему органів державної влади у сфері охорони інтелектуальної власності. Характеризуються особливості адміністративно-правового статусу кожного субʼєкта. 

Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в національному законодавстві підпадають під групове звільнення (виняток) від необхідності одержання дозволу Антимонопольного комітету України. Правова конструкція наявного групового винятку не враховує особливості законодавства про інтелектуальну власність у частині застосовуваних учасниками обмежень та їх спрямованості. Саме формуванню пропозицій з визначення ефективності та припустимості обмежень в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності присвячено це дослідження.

У статті розглядаються актуальні проблеми правового регулювання охорони громадського здоровʼя в Україні, зокрема необхідність побудови системи охорони громадського здоровʼя і вибору відповідних законодавчих рішень; створення інституційно-правової основи охорони громадського здоровʼя; оптимізація адміністративних процедур у сфері охорони здоровʼя; удосконалення правового регулювання надання первинної медичної допомоги; створення належного законодавчого підґрунтя для міжсекторальної взаємодії з метою зміцнення здоровʼя та інші проблеми.

Статтю присвячено проблемним питанням науки адміністративного права щодо впровадження реєстрів у сфері охорони здоровʼя, зокрема реєстру пацієнтів, реєстру медичних працівників та реєстру лікарських помилок. На підставі проведеного у статті аналізу зарубіжного досвіду функціонування аналогічних реєстрів визначено пропозиції для вдосконалення українського законодавства.

Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад організації діяльності митниці ДФС України, повʼязаної з виконанням покладених на неї завдань і здійсненням повноважень за призначенням та спрямуванням, що поєднується в таких адміністративно-правових категоріях організації роботи митниці, як сполучення, звʼязок та взаємодія.

Використовуючи напрацювання наук адміністративного, екологічного та земельного права, автор розкриває особливості системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення. У статті звертається увага на значну чисельність таких органів, а також постійні зміни, які відбуваються в системі органів виконавчої влади під виглядом їх оптимізації. Автор доходить висновку, що такі зміни на сьогодні в Україні відбуваються безсистемно та не сприяють ефективному використанню та охороні земель історико-культурного призначення.

У статті розглянуто питання щодо розкриття сутності публічних послуг та їх співвідношення з державними і соціальними послугами. Автором розглядається теорія публічних послуг та їх особливості. У статті наголошується на важливості вдосконалення процедури надання публічних послуг і підвищення їх якості для побудови «сервісної» держави, головною цінністю якої мають бути громадини. Автором доводиться необхідність зміни орієнтирів в адміністративно-правових відносинах держави з громадянами.

Джерела корпоративного права України мають низку особливостей: дублювання норм, що вміщені в законодавстві; велике значення локальних нормативних актів та рекомендаційних актів вищих судових органів; особлива роль кодексів корпоративного управління, поведінки та правил фондових бірж. Окрему увагу приділено процесу адаптації українського корпоративного законодавства до права ЄС.

Визначено основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні, проаналізовано їх зміст і значення. Розглянуто сучасний стан правового забезпечення процедурної діяльності у сфері вищої освіти та окреслено основні напрямки його вдосконалення.

У статті проаналізовано концепції щодо визначення поняття та розуміння природи адміністративного процесу. Схарактеризовано ознаки адміністративного процесу і зіставлено їх з ознаками адміністративного судочинства. Зроблено висновок, що розглядувані правові явища є відмінними за сутністю та призначенням формами діяльності представників влади.