Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#1(11)/2015

У статті досліджено межі законної сили рішень суду в адміністративній справі. Запропоновано визначення поняття «межі законної сили рішення суду в адміністративній справі» та поділ меж на обʼєктивні та субʼєктивні. Визначено обʼєктивні та субʼєктивні межі законної сили рішення суду в адміністративній справі за кожною з його ознак, якими є обовʼязковість, незмінність, невідворотність, преюдиційність, неможливість повторного звернення з аналогічним позовом та здійсненність.

Статтю присвячено аналізу та узагальненню підходів до розуміння сутності та проблематики поліцейського права в період методологічної кризи поліцеїстики ХVІІІ-XIX ст. і визначенню на цій основі сучасних концептуальних засад поліцейської діяльності та можливості відродження поліцейського права в Україні як підгалузі адміністративного права, юридичної науки та навчальної дисципліни юридичного циклу.

Статтю присвячено актуальним на сьогодні в Україні питанням гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності субʼєктів господарювання. Проаналізовано наявні серед науковців погляди та підходи щодо визначення поняття та форм гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Відмежовано поняття «гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності» від «гармонізація бухгалтерського законодавства, законодавства про фінансову звітність». Визначено наявні у світовій практиці господарювання моделі обліку, які різняться за ступенем державного регулювання, суворістю нормативних вимог щодо виконання облікових процедур, порядку відображення господарських операцій на облікових рахунках, – англосаксонську (англо-американську), континентальну, південноамериканську та інтернаціональну (глобальну). Установлено, що вітчизняна модель обліку здебільшого тяжіє до континентальної, хоч подекуди має місце й використання англо-американського підходу щодо ролі та значення бухгалтерського обліку для сфери господарювання (на рівні, як правило, субʼєкта господарювання). Обґрунтовано висновок, за яким держава в перспективі має всі необхідні передумови, аби використовувати бухгалтерський облік як засіб регулювання економікою. Утім для цього необхідно забезпечити виконання основного призначення бухгалтерського обліку – надання достовірної інформації користувачам, що в свою чергу забезпечить порівнянність інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Окрему увагу приділено напрямкам гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності субʼєктів господарювання. Виділено зокрема такі: 1) гармонізація з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності; 2) гармонізація бухгалтерського обліку та звітності в Україні з директивами ЄС; 3) гармонізація обліку всередині країни. Обґрунтовано висновок: на сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки можна виділити таку важливу тенденцію розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності, як зближення (гармонізацію, уніфікацію) правил та облікових процедур, вимог до фінансової звітності, стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності субʼєктів господарювання на рівні країн ЄС, зближення господарського, бухгалтерського, фінансового законодавства України з правом ЄС. Ця тенденція тісно повʼязана з глобалізацією економічних процесів та економіки загалом у світовому масштабі (більше того, гармонізація, її необхідність є результатом глобалізації економіки). Завданням у цьому аспекті є адаптація вітчизняної нормативно-правової основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності субʼєктів господарювання до законодавства ЄС і вимог міжнародних стандартів. Гармонізація є невідʼємною складовою процесу реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, який розпочався з метою вдосконалення національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів і законодавства ЄС.

У статті досліджено підстави та порядок емісії акцій та облігацій для переведення зобовʼязань у цінні папери (секʼюритизації). Серед підстав переведення зобовʼязань в акції виділено: 1) задоволення вимог кредиторів за рахунок викупу акцій діючих власників або акцій, які перебувають у розпорядженні АТ; 2) задоволення вимог кредиторів за рахунок акцій додаткової емісії шляхом збільшення статутного капіталу АТ; 3) оплату акцій шляхом зарахування зустрічних грошових вимог до АТ поза межами провадження у справах про банкрутство. Визначено недоліки законодавства України, що перешкоджають реалізації визначеного способу реструктуризації заборгованості. Запропоновано зміни та доповнення до законодавства України, спрямовані на врегулювання процедури секʼюритизації. 

У статті здійснено дослідження положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якими унормовано заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, що можуть міститься у плані судової процедури санації боржника. Стаття містить теоретичні висновки та практичні рекомендації з удосконалення правового регулювання плану судової процедури санації загалом і заходів щодо відновлення платоспроможності боржника. 

У статті розглядаються проблеми правового регулювання розміщення базових станцій систем стільникового звʼязку в контексті реалізації конституційного права на безпечне для життя і здоровʼя навколишнє природне середовище. Досліджується наявний стан правової регламентації захисту населення від негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станції стільникового звʼязку за законодавством України та ЄС. Сформульовано пропозиції з удосконалення вітчизняного законодавства в цій частині. 

Розглянуто теоретичне підґрунтя рейтингу Світового банку Doing Business, критично проаналізовано його методологію. Оцінено спроможність рейтингу бути показником якості державного регулювання у сфері господарювання. Сформульовано авторське бачення реальної значущості рейтингу для регуляторних реформ в Україні. 

У статті здійснюється аналіз правил законодавчої техніки, що впливають на мовну та техніко-юридичну досконалість нормативно-правових актів, а також розглядаються мовні вимоги до якості мови закону.

У статті досліджено зміст природного права людини на житло в конституціях держав світу, їхприродноправову доктрину. Проаналізовано вчення про права людини на житло, їх позитивістське закріплення в різних конституціях. Установлено, що завдяки конституційному закріпленню право на житло віднесено до основних прав людини. Зроблено висновок, що забезпечення права на житло є основою, яка дозволяє домогтися здійснення всіх інших прав, що належать людині.

В статье анализируется содержание Части общей, размещенной в первой главе Уголовного казначейского кодекса Республики Польша, принятого 10 сентября 1999 г. Обосновывается правильность перевода названия этого законодательного акта, а также его согласование с Уголовным кодексом Республики Польша.

Автор описывает структуру Уголовного казначейского кодекса, определяет его «компоненты», а также содержание понятий «деяние», «казначейское преступление», «казначейский проступок», «запрещенное деяние», «активное поведение», «отсылочная ответственность», «совокупное наказание», «угроза наказания», «общественно вредное деяние», «поведение», «виновная ответственность», «юридические последствия совершения казначейского преступления и казначейского проступка».

Статтю присвячено аналізу окремих поглядів Ш. Л. Монтескʼє щодо проблем розподілу державної влади, участі народу у вирішенні важливіших питань державного життя, взаємодії народу та державної влади. На підставі проведеного наукового дослідження надаються пропозиції щодо подальшої практичної реалізації ідей Ш. Л. Монтескʼє в побудові української держави.

W artykule została opisana problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej Unii Europejskiej w oparciu o art. 268 i 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz wybrane orzecznictwo. Autor starał się ukazać w jaki sposób linia orzecznicza ETS (obecnie TSUE) kształtuje się w zakresie problematyki zarysowanej w tytule.

Privileged vehicles driving simulator it is training system build by Police Academy in Szczytno during research project founded by National Centre for Research and Development. System can significantly raise the level of training for privileged vehicles drivers. A wide range of scenarios and available physical models of cars with all possible failures makes possible the creation of an almost unlimited number of on road situations. It is extremely important that all of these events can be practiced without the slightest risk of endangering human health or damage to real vehicles.

After the outbreak of World War II, the political situation in Europe, including in Poland, was not indifferent to the vast majority of Poles living in the American continent. Polish diaspora in the United States consisting a few million people, as an important ethnic group, many times spoke on the post-war Polish borders. Almost all Polish community organizations and associations, except for a small group sympathizing with the Soviet Union, were in favour of the position of the Polish Government in Exile and the eastern border before September 1, 1939. Due to the fact that this subject is not well known, and the only elaboration of Wіadysіaw Zachariasiewicz does not contain details of the problem, I thought it would be appropriate to show it, taking into account the archival documents of the Polish Government in Exile based until 1940 in France and then in London.

Бюджетна система України є центральною ланкою фінансової системи держави, яка відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні функціонування держави й територіальних громад, – своєрідним індикатором, який відображає фінансову спромож-ність органів держави та місцевого самоврядування.

Сторінка 3 з 3