Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#1(15)/2016

 

    У статті обґрунтовується важливість належного кадрового забезпечення незалежних органів державного регулювання в певних сферах економіки та доцільність запровадження спеціальних навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку та підвищення кваліфікації юридичних кадрів для регульованих галузей, зокрема для сфери енергетики.

 

    Статтю присвячено дослідженню питань організації адміністративної поліції в системі державних органів Французької Республіки, а також питань щодо забезпечення поліцейськими суб’єктами громадського порядку як основної мети діяльності адміністративної поліції. Розглянуто специфіку організації адміністративної поліції в рамках реалізації її основоположних функцій.

 

    У статті автор сформував вимоги до професійного судді в Україні, основу яких становлять знання, навички та вміння особистості, що займає посаду судді в Україні. Визначено сфери діяльності судді та перераховано конкретні знання, навички та уміння, якими має володіти суддя. Запропоновано шляхи вдосконалення поведінки суддів.

 

    Статтю присвячено дослідженню та аналізу основних теоретичних питань інституту адміністративної юстиції в працях провідних вітчизняних вчених. Виокремлено основні наукові підходи щодо визначення дефініції «адміністративна юстиція», розкрито її ознаки та правовий зміст. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення функціонування адміністративної юстиції як одного з правових засобів реалізації захисту прав і свобод людини та громадянина у сфері публічно-правових відносин.

 

    Статтю присвячено виокремленню основних проблемних питань застосування інституту забезпечення адміністративного позову в Україні. Проаналізовано ухвали про забезпечення адміністративного позову, а також надано оцінку декільком ухвалам з точки зору правильності (неправильності) застосування інституту забезпечення адміністративного позову. Вказано на важливість застосування інституту забезпечення адміністративного позову в Україні на основі прикладу застосування цього інституту в Польщі. Запропоновано шляхи вирішення виокремлених проблем застосування забезпечення адміністративного позову.

 

    Проаналізовано судову практику в адміністративних справах й зроблено висновок про існування пріоритетної мети стратегії відповідача — недопущення задоволення позовних вимог; формування єдиної практики застосування матеріального адміністративного законодавства субʼєктами публічної адміністрації; уникнення грошових витрат у звʼязку із застосованими санкціями чи покладанням обовʼязку. З’ясовано, що тактика поведінки відповідача в адміністративному процесі передбачає використання як психологічних прийомів під час розгляду та вирішення адміністративної справи, так і функціональних засобів (прийомів).

    Виявлено, що принципами стратегії й тактики поведінки відповідача в адміністративному процесі є цілеспрямованість, послідовність, заснованість на нормах матеріального й процесуального права, розсудливість і пропорційність.

 

    Статтю присвячено питанню запровадження масового позову в Україні. Наведено досвід європейських країн та проаналізовано судову практику, яка дає можливість зрозуміти важливість такого інституту. Зроблено висновок про доцільність запровадження інституту масового позову в Україні та запропоновано зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

    У статті проведено аналіз застосування інституту примирення сторін при вирішенні адміністративно-правових спорів. Визначено та охарактеризовано низку ознак, які повинні бути властиві інституту примирення сторін. Висловлено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до процесуального законодавства України.

 

    Висвітлюються питання основних форм та способів використання офіційної назви держави у сфері правосуддя, особливостей вітчизняної та зарубіжної практики конституційно-правового регулювання порядку використання офіційної назви держави при прийнятті судових рішень. Зроблено висновок про необхідність перегляду вітчизняної практики ухвалення окремих «судових рішень» судами різних юрисдикцій як «іменем України», так і без використання останнього.

 

    У статті обґрунтовано наукову концепцію розуміння права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійного права. Із цією метою надано коротку характеристику сутності концепції розуміння названого права як складової права на недоторканість особистого та сімейного (приватного) життя, яку автором названо «особистісною» концепцією. Наведено причини її існування, серед яких виділено в тому числі особливості міжнародно-правової регламентації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та історичну обумовленість. Розглянуто основні положення, які висуваються науковцями та формують зміст концепції «самостійного права». Висунуто низку аргументів на користь останнє названої концепції, чим було доведено недоцільність обмеження сутності й призначення права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов виключно рамками особистого життя. Для обґрунтування концепції «самостійного права» було розглянуто окремі наукові погляди вчених, позицію Європейського суду з прав людини, проаналізовано актуальність використання та інший бік розуміння причин існування «особистісної» концепції, враховано семантичне значення термінів «приватне» та «особисте». У цьому контексті автором було сформульовано критерій «офіційності», за яким варто визначати, яка кореспонденція та які телефонні розмови становлять об’єкт правової охорони інституту таємниці кореспонденції і телефонних розмов.

 

    Najważniejszym segmentem marketingu wewnętrznego, w ujęciu szerokim, są mieszkańcy danej jednostki samorządowej. Stopień zaspokojenia potrzeb tej grupy jest miernikiem słuszności drogi rozwoju obranej przez władze samorządowe, w tym skuteczności marketingu terytorialnego. Co więcej, pojęcie potencjału jednostki samorządowej bardzo mocno ogniskuje się wokół kapitału intelektualnego, rozumianego jako bieżący, lub potencjalny zasób tworzenia, lub powiększania bogactwa danej społeczności samorządowej. Warto zatem dokonać charakterystyki tempa zmian polskich wspólnot samorządowych w sferze społeczno-gospodarczej w ostatnich latach.

 

     В 1918 году, после 123 лет неволи, Польша обрела независимость. Регентский совет, осуществляющий власть в Королевстве Польском, передал ее Юзефу Пилсудскому. В первый год существования польского государства было издано много правовых актов, которые в своей основе должны были обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность. Наиболее важными из них были те, которые определяли внутренний мир и безопасные границы.

I.

The idea of the European Union (EU) is based on a presumption that this organization is in favour of persons situated in Europe. A human activity seems to be most­ly regulated by provisions included into a broad field of civil law (private law). Consequently, civil law relations between European citizens, individuals, undertakings or companies cannot be excluded from the EU purposes. The area of freedom, security and justice in Europe contains a question of cooperation, especially judicial cooperation, in civil cases and civil proceedings. Nowadays, it seems that European civil procedure attracts increasing atten­tion. This paper aims to present several main legal instru­ments, being in force within this field in the EU.

Сторінка 2 з 2