Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#1 (20) 2018

Article investigates the administrative procedural relations which exist in sphere of action of administrative courts. The place of these establishes the relations in administrative law of Ukraine. For this purpose author investigates the legal nature of norms of administrative legal proceedings; analyzes the legislation on administrative courts; considers practice of work of administrative courts; studies history of administrative judicial system; analyzes scientific research in the sphere administrative law, administrative process, functioning of judicial system; studies drafts of normative documents in the sphere of administrative legal proceedings. As a result of the research author proposed definition of the administrative process.

У статті розкриваються концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Аналізується сучасний стан адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності. Запропоновано шляхи вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності.

У статті розглядаються сучасні наукові підходи до визначення поняття та розуміння структури адміністративно-правового забезпечення оборони держави. Досліджено елементи структури адміністративно-правового забезпечення оборони держави.

У статті критично оцінюється законодавче визначення продовольчої безпеки України як складника національної безпеки держави та стан її нормативно-правового забезпечення. Розкриваються зовнішній і внутрішній аспекти продовольчої безпеки, визначаються критерії продовольчої безпеки, аналізується ефективність їх закріплення в законодавстві України та інших держав.

Статтю присвячено дослідженню проблемних питань, які виникають під час реалізації завдань законодавства щодо реформування порядку призначення особи на посаду прокурора в Україні. Обґрунтовано необхідність удосконалення законодавства у сфері добору кандидатів на посади прокурора в органи прокуратури України. Важливим залишається питання права громадян на зайняття посади прокурора в Україні та порядку звільнення прокурора з адміністративної посади.

У статті здійснено аналіз нормативно-правових джерел, якими врегульовано дисциплінарну відповідальність та дисциплінарне провадження в органах Національної поліції України, а також наукової думки з питань адміністративно-правового статусу суб’єктів дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України. У результаті вивчення змісту нормативно-правового забезпечення дисциплінарної відповідальності та наукових праць із цієї тематики здійснено класифікацію суб’єктів дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України та розглянуто їх правовий статус. Зроблено висновок, що для суб’єктів дисциплінарного провадження характерне суміщення різних функцій під час провадження. Правовий статус законодавчо визначено лише для частини суб’єктів, а правовий статус інших суб’єктів дисциплінарного провадження потребує встановлення.

У статті розглядається унікальна для феодального періоду правова політика релігійної толерантності та свободи віросповідання, яку князі Великого князівства Литовського проводили на підвладній території.

У статті автором розглянуто основні історико-правові передумови становлення системи державного управління надродобуванням у різні епохи розвитку державності України. Автор окреслила основні інституції та адміністративно-правові механізми в цій сфері крізь призму історичного аналізу.

Artykuł poświęcony jest kwestiom bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce. Autor analizuje możliwości udzielania przygotowawczego pomocy prawnej w oparciu o doświadczenia organizacji pozarządowych, studentów w jednym z punktów Uniwersytetu pomocy prawnej w Warszawie, a na podstawie jego własnych badań na ten temat. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące poprawy ustawodawstwa krajowego w tej dziedzinie, przewidziano mechanizmy wdrażania prawa osób fizycznych do bezpłatnej pomocy prawnej w poradniach prawnych.

Статья посвящена исследованию конституционных обязательств государства в сфере защиты имущественных прав физических лиц. Установлено, что нотариусы безосновательно отказываются удостоверять завещания, предметом которых являются имущественные права физических лиц, что приводит к сужению их прав и законных интересов. Сделан вывод, что физические лица, как свидетельствует национальная практика, не могут должным образом защитить свои имущественные права. Следовательно, государство обязано не только формально в конституционном порядке признавать всех субъектов права собственности равными перед законом, но и урегулировать на законодательном уровне механизмы защиты прав физических лиц и гарантировать обеспечение этих прав. Обоснованы законодательные предложения по урегулированию этих отношений путем внесения изменений в Гражданский кодекс Украины в части расширения объема наследства, которое должно наследоваться по завещанию.