Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#1(7)/2014

Статтю присвячено аналізу категорії «зібрання». Автором доводиться, що правильне розуміння категорії «зібрання» є важливою передумовою реалізації громадянами права на участь у мирному зібранні. У статті розглядаються такі характеристики зібрання, як мінімально можлива кількість учасників зібрання, мета та цілі зібрання, коло учасників зібрання та ступінь їх організованості, місце та тривалість проведення зібрання.

Статтю присвячено визначенню критеріїв розмежування підвідомості земельних спорів. Розкрито складові відповідного механізму. Сфомульовано пропозиції щодо внесення змін до законодавства України.

Статтю присвячено дослідженню в цілому питання оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень у порядку кримінального судочинства та заповненню прогалин у визначенні цього питання.

У статті розкривається та характеризується зміст судового рішення в адміністративному судочинстві України, яке викладається у формі постанови чи ухвали та складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Пропонується внести зміни до чинного законодавства України для його удосконалення в практичній діяльності.

У статті досліджено дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного складу під час провадження в адміністративному суді першої інстанції. Запропоновано власне визначення дефекту юридичного факту та фактичного складу в адміністративному судочинстві України. Сформовано перелік основних дефектів юридичних фактів та інших елементів фактичного складу в адміністративному судочинстві України.

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз деяких положень Закону України «Про судовий збір» стосовно їх відповідності нормам чинного податкового законодавства України, запропоновано способи усунення колізії в податковому законодавстві про судовий збір.

Статтю присвячено вивченню строків звернення до адміністративного суду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Аналізується законодавство в цій сфері, а також здійснюється дослідження судової практики адміністративних судів України.

Статтю присвячено дослідженню викладацької діяльності останнього професора поліцейського права Університету Святого Володимира М. М. Цитовича (1861–1919). Відтворення його педагогічної діяльності здійснюється завдяки нововиявленим у фондах Державного Архіву м. Києва документам.

Статтю присвячено розкриттю особливостей структури цивільних правовідносин у сфері охорони і захисту майнових прав, аналізу їх елементів та висвітленню взаємозв'язку цих елементів між собою.

In the Article the author researched Ukrainian government criminal law policy in regulation imaginary (mistaken) defense. It is studied normative (legal) understanding of imaginary (mistaken) defense and its varieties.

У статті узагальнено складові системи захисту працівників неплатоспроможного підприємства та запропоновано основні напрямки щодо його вдосконалення.

В статье рассматриваются вопросы становления и развития административно-правового механизма обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь, а также его современное состояние.

Автор статті, базуючись на положеннях німецького адміністративного судочинства, розглядає дотримання конфіденційності інформації під час розгляду справ, пов'язаних зі збереженням державної та приватної таємниць.

Artykuł oparty jest na analizie polskiego prawa karnego jednego z problem współczesnego świata – przemyt roślin i zwierząt.

Państwo prawa określa tak zwane kompetencje ustawowe w ramach stanowionych przepisów prawa. Mając na uwadze doświadczenia organów ścigania, można zaryzykować twierdzenie, że zdarza się iż stanowione przepisy obarczane są pewnego rodzaju błędami. Ich weryfikacja następuje poprzez konfrontacje zapisów ustawowych z realiami ich stosowania. Analiza współpracy Policji, sądów i prokuratur w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych, sądowych, czy administracyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, pozwala wydobyć pozytywne i negatywne aspekty ich działalności. Artykuł przybliży prawno-procesowe aspekty współpracy Policji z organami ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej.