Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#2(16)/2016

Статтю присвячено дослідженню компетенції та повноважень регіональних управлінь Державної фіскальної служби України в структурі їх адміністративно-правового статусу. У цьому контексті компетенція регіональних управлінь представлена як динамічна категорія, яка залежить від обсягу повноважень та завдань, які покладено на ці органи, від їх місця в системі органів публічної адміністрації та взаємовідносин з іншими структурними елементами державного апарату.

У статті розглядаються питання організаційного забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. Аналізується визначення цього поняття в науці адміністративного права. Акцентується увага на суб’єктах організаційного забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб та їх повноваженнях в означеній сфері. Доводиться існування певних проблем в організаційному забезпеченні статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. Підкреслюється необхідність покращення координації між органами публічної адміністрації та напрацювання єдиних процедур для реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб відповідно до закону.

Стаття присвячена дослідженню правового регулювання оскарження рішень, дій та бездіяльності адміністративних органів у сфері надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні. За результатами порівняльно-правового дослідження сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб через створення ефективних механізмів оскарження у сфері надання адміністративних послуг.

Багатогранність та специфіка галузі адміністративного права, множинність її властивостей обумовлюють багатоаспектність її функціонального призначення. З метою найбільш повного та глибокого розуміння функцій адміністративного права як правового явища необхідно розкрити природу, сутність та призначення міжгалузевих функцій як елемента системи функцій галузі, серед яких доцільно виділити прогностичну, організаційно-координаційну та синергетичну функції.

У статті проаналізовано навчально-методичну, наукову літературу та норми чинного законодавства з метою визначення змісту нормативно-правового забезпечення діяльності контролюючих органів у сфері визначення сум грошових зобов’язань. Окрему увагу звернуто на аналіз наукових поглядів наведеної проблематики. На підставі проведеного дослідження встановлено недоліки нормативно-правового забезпечення та запропоновано шляхи їх вирішення.

Розглянуто питання забезпечення суб’єктів електронною інформацією в справах про адміністративні правопорушення. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні різновидами засобів інформації у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Запропоновано шляхи їх вирішення.

Визначено коло суб’єктів адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. На основі аналізу матеріалів практики зроблено висновок про ефективність використання органами публічної адміністрації наданих їм законом повноважень. Окреслено напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет.

У статті проаналізовано значення, функції, мету та особливості атестації медичних та фармацевтичних працівників. Надано коротку характеристику законодавчої бази, а також досліджено проблеми, що виникають у процесі проведення атестації зазначених категорій працівників. Проаналізовано основні відмінності в процесі атестації залежно від атестованого суб’єкта.

Статтю присвячено дослідженню нормативно-правого регулювання статусу коледжу як одного з типів вищих навчальних закладів в Україні. У статті проведено аналіз новизни Закону України «Про вищу освіту», а також досліджено проблемні питання щодо визначення статусу коледжу в системі вищої освіти за чинним законодавством України.

Статтю присвячено визначенню місця та значення прецедентів в адміністративному процесі. Досліджено судовий прецедент як елемент еволюційного розвитку правової системи країни, вплив правової глобалізації на національну правову систему, практику застосування прецедентів в адміністративному процесі. Доведено, що в Україні вже можна говорити про офіційне застосування прецедентів в адміністративному процесі, а саме судової практики Європейського суду з прав людини, та неофіційне застосування прецедентів у рішеннях адміністративних судів із посиланням на правові позиції Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України.

У статті наводиться переклад та загальна характеристика законодавства про проступки, що було прийняте в державі, яка утворилася на теренах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина). Визначається зміст та структура таких положень зазначеного проступкового законодавства, як «проступок», «суб’єкт», «санкції». У статті відтворюється переклад змісту структурних «компонентів» проступкового законодавства, прийнятого в Боснії і Герцеговині, понять «акт», «злочин», «проступок», «активна поведінка», «суб’єкт кримінального процесуального провадження про злочини», «суб’єкт процесуального провадження про проступки», «застосування відповідальності», «поведінка», «відповідальність за неправомірні дії», а також концептуальних принципів проступкового законодавства, правил застосування санкцій за проступки. Визначається структура проступкового законодавства, його окремих розділів, які визначають поняття проступку та санкцій за його вчинення. Подається переклад поняття проступкової відповідальності та проступкових санкцій.Крім цього, у статті визначається переклад поняття заходів правового впливу за вчинення проступків, а також питання встановлення комбінованих санкцій за їх вчинення. Автор також визначив переклад принципу гуманізації при визначенні в проступковому законодавстві Боснії і Герцеговини санкцій за вчинення певних проступків.

У статті розглянуто історичні умови, у яких зароджувалися польські правові доктрини про державну владу протягом XV-XVII століть. Цей період припадає на період розвитку теорії змішаного устрою, який певною мірою був реалізований у Польщі. Представлено основні характеристики державного устрою тогочасної Речі Посполитої. Розглянуто основні праці, які представляюдержавна владать тогочасні політико-правові погляди польських мислителів на організацію державної влади.

Статтю присвячено аналізу права на захист трудових прав як самостійного суб’єктивного трудового права. Розкрито зміст досліджуваного правового явища та надано його авторське визначення. Окрема увага приділяється правомочностям права на захист трудових прав.

У статті досліджено підстави та особливості застосування санкцій, пов’язаних з анулюванням ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Анулювання ліцензії призводить до припинення права на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. Підставою для застосування такої санкції є господарське правопорушення, а метою — припинення порушення та ліквідація його наслідків. Запропоновано впровадження примусового продажу через систему електронних торгів або на фондовій біржі частки в статутному капіталі/пакета акцій професійного учасника фондового ринку. Виділено процедури відкликання ліцензії, припинення дії ліцензії та визнання ліцензії недійсною. Відкликання ліцензії визначено як адміністративний захід впливу, змістом якого є припинення за рішенням НКЦПФР права на провадження ліцензіатом окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку. До підстав припинення ліцензії віднесено її втрату, пошкодження, переоформлення, непереоформлення у встановлений законом строк, скасування ліцензування виду господарської діяльності. Підставами визнання ліцензії недійсною визначено несплату за видачу ліцензії у строк, визначений законом, видачу ліцензії з порушенням вимог закону, у тому числі за наявності підстав для відмови у видачі ліцензії.

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС як одного з пріоритетних напрямків розвитку правової системи України. У статті проведено аналіз законодавчого регулювання процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, визначено основні проблеми низької ефективності адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Автором запропоновано шляхи підвищення ефективності процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Сторінка 1 з 2