Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#2(2)/2012

Статтю присвячено з’ясуванню місця національних комісій регулювання природних монополій у системі органів державної влади.

Статтю присвячено правовим основам протидії незаконному використанню та розповсюдженню програмного забезпечення. Надано характеристику основних національних нормативно-правових актів у сфері протидії незаконному використанню та розповсюдженню програмного забезпечення та вказано шляхи їх удосконалення.

У статті розглядаються поняття, ознаки та види заходів забезпечення виконання зобов’язань за адміністративними договорами.

У статті у систематизованому вигляді подається аналіз загальнотеоретичних положень, висвітлюється специфіка та пропонується перелік принципів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права в аспекті елементу організаційно-правового механізму такого контролю.

У статті розкриваються форми публічного адміністрування, їхня сутність. Дослідженно юридичну природу «адміністравтиного акту».

Проаналізовано проблеми визначення функцій Антимонопольного Комітету України, означено коло проблемних питань та шляхи їх подолання.

Проаналізовано систему методів і процедур класифікації адміністративних деліктів. Зроблено узагальнення про їхній зміст і сутність.

У статті розкрито суть контролю як засобу забезпечення законності у сфері охорони здоров’я. Також, охарактеризовано три ключових об’єкти контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я як контроль за наркотиками; контроль за лікарськими засобами; санітарно-епідеміологічний нагляд.

Стаття присвячена загальній характеристиці інституту митних режимів в Україні з позиції нової редакції Митного кодексу України. Звертається увага на новації, запроваджені цією редакцію, робиться їх оцінка, висвітлюються позитивні та негативні сторони таких нововведень з точки зору їх доцільності та впливу на ефективність реалізації митної справи в України.

Стаття присвячена одному з напрямків управлінської діяльності Державної митної служби України, а саме нормотворчості. Розглядаються питання, які пов’язані з адміністративною реформою органів виконавчої влади, що проходить в Україні, в результаті якої у частині органів виконавчої влади повноваження значно звужені. Акцентується увага на тому, що в результаті даної реформи саме Міністерство фінансів України є основним суб’єктом нормотворення в галузі митної справи.

У статті здійснено аналіз наукових праць та нормативно-правових актів щодо визначення змісту забезпечення громадської безпеки, а саме: змісту громадської безпеки; системи суб’єктів її забезпечення; їх завдань та принципів діяльності; переліку загроз, що створюють небезпеку для громадської безпеки; засобів її забезпечення.

У статті аналізується поняття «засобів адміністративно-правового регулювання у сфері позашкільної освіти», визначення понять «контролю», «нагляду», їх ознак та особливостей у сфері позашкільної освіти.

У статті названі фікції, які використовуються в адміністративному процесі, обґрунтовано їх практична значущість. Визначено види адміністративних процесуальних фікцій, сформульовано їх сутнісні ознаки й поняття.

У статті проаналізовано основні ідеї та концепції розвитку категорії «права людини» в історичному та правовому аспектах. Досліджується еволюція відношення держави та суспільства до прав людини в основних історичних епохах людства, починаючи від зародження вчень про права людини у Стародавній Греції та закінчуючи сьогоденням. Розглядаються питання кількісного збільшення обсягу прав людини та якісного їх наповнення новим змістом протягом історії розвитку людства, а також впровадження цього поняття у міжнародному праві та втілення його у життя в повному обсязі більшістю цивілізованих країн світу.

Метою цього дослідження є аналіз еволюції гармонізації правових вимог Європейського Союзу та законодавства Литовської Республіки в сфері метрології. Зміст статті розділений на дві частини. У першій частині статті аналізується еволюція регулювання метрології в Литві, визначаються правові акти, що регулюють метрологічну діяльність Литовської Республіки, а також загальні засади міжнародного визнання метрологічного поручительства Литви. Друга частина присвячена аналізу законодавства Європейського союзу та національного законодавства Литви, що регулює метрологічну діяльність, а також особливостям гармонізації національного законодавства Литви у зазначеній сфері із законодавством Європейського Союзу.

Сторінка 1 з 2