Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#2(4)/2013

В статті розглянуто зміст і систему громадського контролю у сфері охорони здоровʼя населення. Запропоновано розробити і прийняти закони України «Про громадський контроль», «Про медичні (лікарські) товариства», внести зміни і доповнення в чинні закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про обʼєднання громадян», «Про органи самоорганізації населення» та ін., а також запровадити посаду Уповноваженого з прав пацієнтів Верховної Ради України.

У статті проводиться аналіз відповідних правових засад формування основних концепцій забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації країн Європи та Азії.

У статті визначається основна мета, завдання координаційної діяльності митних органів, її особливості та основні види.

У статті розглянуто взаємозвʼязок правової свідомості і правової культури з регулюванням відносин екологічної безпеки. Ці відносини регулюються різними галузями права, але в найбільшій мірі процес регламентації здійснюється нормами адміністративного права. Звертається увага на роль компетентної правової культури при здійсненні влади, спрямованої на виконання завдань і функцій держави. Показаний вплив законодавства Євросоюзу на правову свідомість у сфері екологічної безпеки.

Названо й охарактеризовано критерії адміністративної юрисдикції: спір про право, субʼєктний склад публічно-правових відносин, наявність публічно-правових відносин і публічного інтересу. Обґрунтовано висновок про адміністративно-правову природу адміністративної юрисдикції.

У статті розглядаються особливості та стандарти судового захисту на міжнародному і національному рівні прав та свобод приватних осіб, визначених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у разі їх порушення у публічно-правових відносинах субʼєктами владних повноважень України.

У статті зʼясовано зміст доказування в податкових спорах у адміністративному судочинстві України. Досліджено особливості доказування, які в основному обумовлюється офіційним зʼясуванням обставин справи та презумпцією вини органів Міністерства доходів і зборів України, його територіальних управлінь.

У статті досліджується передбачений частиною третьою ст. 172 та частиною шостою ст. 177 КАС України, актами виборчого законодавства механізм оскарження в адміністративних судах України рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії, правові підстави для такого оскарження, критерії застосування вказаних норм КАС України, формулюються окремі рекомендації науково-практичного характеру щодо удосконалення розгляду і вирішення цієї категорії адміністративних справ.

Objective of the article is to analyse issues of administrative legal regulation for licensing of wholesale and retail trade in alcohol products in Lithuania and to provide reasonable proposals for directions and methods in order to streamline the regulation. As a result of research were formulated a few conclusions. The sanction of the institutions of public administration for violations of licensing procedure for trade in alcohol products is as often as not based on provisions of the Law is disproportionate with respect to the committed violations. Besides in Lithuania there is no unified national database for licenses granted to economic subjects allowing carrying out production, import and export of alcohol products. The author notes segmentation of the object of administrative legal regulation for licensing of retail trade in alcoholic beverages into ten smaller objects based on the period and place of sales of alcoholic beverages and potency of these beverages adds more confusion to the licensing system and aggravates access of fair business subjects to the market. As well licensing practice lacks consistent position with regards to business interest to engage in retail trade in alcoholic beverages and compete freely, relation of proportionality between limitations in the market of trade in alcoholic beverages and ensuring of public interest in safe, cultures environment and peace.

The article presents an interdisciplinary approach towards the analysis of terminology of Constitutional Law from the linguistic and legal perspectives. The article stresses the importance of analyzing and comparing the formal structure of terms denominating concepts of human rights and freedoms in Lithuanian, German and English as one of the main areas of Constitutional Law. The results reveal that these concepts are expressed in the analyzed languages through multi-word terms; however, each language follows different patterns of term formation.

Artykuł dotyczy ewolucji tworzenia głównych zasad rządów w europejskiej myśli prawnej i jej wpływ na politykę regionalną i terytorialną organizację nowoczesnej Polski.

Сторінка 2 з 2