Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

РОТАЦІЯ ТА ОДНОРІВНЕВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МИТНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА - ФЕДОТОВ О. П.

 

Fedotov A. P. Rotation and single-level displacement of personnel of regional customs direction of the State Fiscal Service of Ukraine: theory and practice

    The article investigates the theoretical and practical bases of the use of rotation and the single-level displacement to the personnel customs as the territorial bodies of the customs directivity of State Fiscal Service of Ukraine. The views of scientists on staff rotation of public servants have been analyzed. It is proved that the single-level displacement of personnel of Customs of State Fiscal Service of Ukraine is similar to single-level rotation of personnel of Customs of State Fiscal Service of Ukraine. Attention is focused on the fact that the planned and well thought-out rotation and single-level displacement is not applied in practice of offi cial transfer of personnel of Customs of State Fiscal Service of Ukraine. Changes to the current legislation on personnel rotation in sphere of the customs are proposed.

Без перебільшення можна сказати, що сьогодні вся публічність у країні сходиться на звільненні з посадчивиходіувідставкуоднихочільниківДержавної фіскальної служби України (далі – ДФС) і призначенні інших [1; 2; 3; 4; 5; 6]. У перервах між двома цими дійствами відбувається ще й обрання осіб, на яких тимчасово покладається виконання обов’язків керманичів ДФС [7]. Не дивно, що одним із наслідків таких кроків є кадровий хаос і звичайна компанійщина на місцях, що охоплює територіальні органи митного спрямування ДФС одразу після призначення Урядом на посаду голови ДФС чергового меритократа. На жаль, українська система координат не надає сьогодні змоги наочно та прозоро спостерігати за реалізацієюдержавноїмитноїполітикиусферідержавноїмитної справи через постійну кадрову турбулентність, оскільки заміна одних очільників та керівників вищої ланки системи ДФС іншими одразу спричиняє  зміну всього керівного складу територіальних органів ДФС. Така політика є контраверсійною та не можепризвести до суттєвих позитивних зрушеньу діяльності митниць ДФС, що реалізують повноваження ДФС на місцях. Виходячи з цього, доситьактуальним на сьогодні є висвітлення питань застосування планової ротації та однорівневого переміщення особового складу територіальних органів митного спрямування ДФС, адже структурні перетворення, які відбуваються сьогодні у сфері державної митної справи, потребують нових підходів до вивчення проблем забезпечення фіскальних органів висококваліфікованими фахівцями з митнихпитань.

 

Ротація кадрів та однорівневе переміщення особового складу є предметом досліджень представників різних галузей наукових знань, зокрема адміністративного права, трудового права, теорії  управління. Дослідженням цих питань займались такі вчені, як  В.  Авер’янов, О. Бандурка, Д. Бахрах,  Ю.  Битяк,  Л. Біла-Тіунова, Є. Додін, О. Боднарчук, І. Калєтнік, С. Ківалов, Б. Кормич,О.Ноздрачов,І.Олійник,А.Пилипенко, O. Харченко та ін. При цьому слід відзначити особливу роль удослідженні зазначеного питання вітчизняних науковців у галузі трудового права – В. Венедіктова, І. Зуба, І.Ішиної, К. Мельника, В. Ротаня, О. Соніна,  В.  Щербини.  Отже,  з  упевненістю можна стверджувати, що ротація кадрів є питанням достатньо дослідженим у  правовій  науці.  Проте з боку науковців особливої уваги до проблем  періодичного   переведення у вигляді ротації таоднорівневого переміщення особового складу територіальних органів митного спрямування ДФС поки ще не  приділялося. А отже, комплексні дослідження зазначеного питання залишаються важливими й актуальними в умовах реформування функціональноїструктури та модернізації діяльності митниць ДФСУкраїни.

 

Зазначену статтю спрямовано на дослідження особливостей застосування ротації та однорівневого переміщення особового складу територіальних органів митного спрямування ДФС. Відповідно до означеної мети вирішуються такі завдання: аналіз нормативно-правових актів, які регулюють питання застосування ротації та однорівневого переміщенняособового складу територіальних органів митного спрямування ДФС; дослідження і висвітлення ротації та однорівневого переміщення особового складу територіальних органів митного спрямування ДФС як  елементу дійового механізмувдосконалення кадрового потенціалутериторіальних органів митного спрямування ДФС; надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства та його спрямованості на побудову злагодженої та дієвої кадрової політики й підвищення ефективності діяльності територіальних органів митного спрямування ДФС.

 

Відправною точкою запровадження ротації та однорівневого переміщення посадових осіб у системі центральних органів виконавчої влади України стали  Концепція  боротьби з корупцією на 1998–2005 роки, затверджена Указом Президента України  від 24.04.1998 р.  №  367/98 (далі – Концепція № 367/98) і Стратегія реформування системи державної служби в Україні, затверджена Указом Президента України від 14.04.2000  р.  №  599/20000  (далі   – Стратегія № 599/20000) [8; 9].

 

Концепція № 367/98 вказувала на відсутність у кадровій політиці порядку періодичної ротації, однорівневого переміщення службовців, що сприяє у свою чергу поширеності випадків заміщення посад службовців не на підставі їхніх ділових і моральних якостей, а через знайомство за колишньою роботою, особистувідданість, близькість політичних уподобань тощо [8, розділII].

 

Одним із численних невідкладних заходів щодо подолання корупції та створення дійсно непохитноїсистеми забезпечення боротьби з нею, передбачених Концепцією № 367/98, було визначення порядку періодичної ротації та однорівневого переміщення державних службовців завизначеним переліком посад, а також інших відповідальних працівників управлінських ланок [8, розділVI].

 

У свою чергу в Стратегії № 599/ 20000 було зроблено акцент на посиленні активізації роботи щодо запобігання випадкам корупції та іншим правопорушенням шляхом запровадження періодичної ротації кадрів на окремих посадах [9].

 

Важливість періодичної  ротації та однорівневого переміщення простежувалась у Посланні Президента України Л. Кучми до Верховної Ради України «Україна: поступ у ХХІ століття.Стратегіяекономічноготасоціального розвитку на 2000–2004роки» (далі  –  Послання  Президента)  [10].

 

Одним із ключових завдань, визначених у Посланні, було істотне оновлення управлінського персоналу та залученнядосистемиуправліннявсіх рівнів висококваліфікованихфахівців нової генерації, що зможе запобігти непрофесіоналізму та некомпетентності у формуванні кадрового потенціалу[10,абз.19].Навиконанняцього завдання, сформованого Посланням Президента, Урядом було затверджено Концепцію ротації кадрів на окремих посадах державних службовців (далі – Концепція № 144-р) [11], ключовою тезою якої стало запровадження ротації як періодичного переміщення працівників як по вертикалі, так і по горизонталі [11, абз. 3]. Крім того Концепцією № 144-р було передбачено, що ротація кадрів державних службовців має здійснюватися відповідно до законодавства шляхом переведення по службі в одному державному органі, переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за згодою працівника [11, абз.9].

 

Однак, на жаль, про однорівневе переміщення працівників у Концепції

 

№144-рнезгадується.Узв’язкузцим можна стверджувати, що Концепція об’єднує ці два поняття, що підтверджується тим, що Концепція окремо наголошує: переведення на іншу роботу за згодою працівника передбачено ст. 32 Кодексу законів про працюУкраїни(далі–КЗпПУ),агарантії та компенсації при переїзді на роботувіншумісцевістьвизначеност.120 КЗпПУ [11, абз. 10]. ТобтоКонцепція

 

№144-рпідводитьнасдотого,щопоняття «ротація», яка у вищенаведеному спеціальному законодавствірізної юридичної сили є за своєю правовою сутністю «переміщенням», застосовується для позначення тих явищ, які в КЗпПУ визначаються як «переведення». Отже, простежується певна суміжність правових інститутів.

 

В. Ротань, І. Зуб, О. Сонін зазначають, що переведення – це таке переміщення працівника, під часякого змінюється виконувана робота (спеціальність, кваліфікація чи посада), підприємство (установа, організація) або місцевість, де працівник  рані ше працював. Переведення на іншу постійну роботу (на інше підприємство, в установу, організацію), в іншу місцевість припускається лише за згодою працівника. Це  стосується і випадків просування по службі, призначення на вищу посаду, переведення на більш кваліфіковану роботу [12, с.140].

 

Обов’язково слід зазначити, що всі передбачені Концепцією  №  144р новели щодо змін відповідних законодавчих актів України з питань державної служби та боротьби з корупцією (на той час), з приводу доповнення їх положеннями про періодичну ротацію кадрів на окремих посадах державних службовців так і залишились формальними, що свідчить про пряму нереалізованість Концепції [11, абз. 14].

 

Якщо аналізувати ситуацію, яка склалася на рівні центральних органіввиконавчоївладиУкраїни(говорити зокрема будемо про державні інституції митного спрямування Державну митну службу України (далі ДМСУ), Міністерство доходів і зборівУкраїни (далі – Міндоходів), ДФС), то ситуація тут була  дещо кращою. Так,   на виконання норм Концепції № 144-р ДМСУ розробила 2004 року декілька проектів положень про проведення ротації особового складу [13]. Але далі цього кроку ДМСУ так і не пішла. Проекти так і залишились проектами. На жаль, навіть у Кадровій стратегії Міндоходів на 2013–2018 рр. про ротацію або про однорівневе переміщення не було жодного слова [14]. Це підтверджує той факт, що ротація та однорівневе переміщення є виключно профілактичними заходами протидії корупційним діянням. При цьому в жодному законодавчому акті України з питань проходження публічної служби та протидії корупції, які було прийнято впродовж останніх двадцяти чотирьох років, про такі заходи не говориться[15].

 

Якщо з нормативно-правовою складовою в цьому питанні більш-менш зрозуміло, то в науковій літературі існують різні підходи щодо сутності, правової природи та співвідношення таких понять, як «ротація», «переведення» та «однорівневе переміщення», зокрема наприклад в аналізі спеціальних норм, які закріплюютьрізновидизмінтрудовихправовідносин службовців правоохоронних і контрольнихорганів.

 

Так, К. Мельник слушно відзначає, що у спеціальному законодавстві категорія «переміщення» застосовується для позначення тих явищ, які в загальному трудовому законодавстві визначаються як «переведення». При цьому вчений зокрема досліджує такий специфічний різновид переведення службовців правоохоронних органів, як ротація кадрів, під якою пропонує розуміти  планове переведення службовців правоохоронних органів з посад, які вони займають,наінші(зурахуваннямїхпрофесійної підготовки та спеціалізації) у межах цього ж органу на визначений строк (до п’яти років) з метою підвищення ефективності функціонування правоохоронного органу, а також боротьби з корупцією. Після закінчення визначеного строку службовці направляються для проходження служби на інші посади або їм надається попередня посада [16, с. 19].

 

У дослідженні системи правових та організаційних методів формування й підвищення ефективності функціонування персоналу митних органів України А. Пилипенко робить висновок, що важливим засобом забезпечення ефективності функціонування персоналу є його розстановка – обґрунтоване раціональне розподілення працівників за структурнимипідрозділами й посадами відповідно до необхідного рівня та профілю підготовки, досвіду роботи, ділових, психофізіологічних і соціально-психологічних якостей особи  з  метою  забезпечення максимальної ефективності  праці. Дослідник визначає два види розстановки персоналу: призначення на посаду новоприйнятих працівників; переміщення персоналу, ротацію та висунення. При цьому він розвиває думку про те, що з метою вдосконалення процесу розстановки персоналу доцільно розробляти та оприлюднювати моделі посад, які мають містити перелік функціональних обов’язків і вимог, що висуваються до особи відповідною посадою [17, с.12].

 

Інші наукові погляди в загальній своїй   сутності   йдуть   в основному фарватері ідей з приводу цього питання(наприклад,уколективівченихпід керівництвом І. Калєтніка[18]).

 

На підставі аналізу наведених нормативних актів і наукових поглядівможнадійтивисновку,щоротація кадрів та однорівневе переміщення за своєю сутністю є складовими механізму управління особовим складом територіальних органів митного спрямування ДФС (так би мовити, заходом зі стимулювання, спонукання особового складу до чину) та службовою кар’єрою їх співробітників. Тому ротація та однорівневе переміщення мають бути глибоко продуманими, оскільки переведення посадових осіб митниць ДФС є важливою складовою загальної системи розвитку кадрів, де переміщення державних службовців (працівників) має індивідуальний характер, планується заздалегідь і сприяє виконанню службовихзавдань.

 

Обов’язково слід відзначити, що основою в доборі та розстановці кадрів територіальних органів митного спрямування ДФС, здійсненні контролю за їх використанням відповідно до фаху (спеціальності), кваліфікації, досвіду роботи є Довідник кваліфікаційних характеристик посадових осіб та працівників митної служби України (далі Довідник). Довідник є документом, який установлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації працівників митниць ДФС і покликаний сприяти правильному вирішенню питань перерозподілу праці між ними, забезпечувати єдність у визначенні їх посадових обов’язків, повноважень і кваліфікаційних вимог, які висуваються  до  працівників митниць ДФС [19]. Тобто періодична  ротація та однорівневе переміщення державних службовців (працівників) митниць ДФС мають здійснюватися відповіднодорекомендованихматеріалівщодо класифікацій та здатності (компетенції) посад, які мають бути використані при переведенні державних службовців (працівників) митниць ДФС на подібні вакантні посади за структурою митниці ДФС. Однак відповідного довідника посадових осіб та працівників ДФС ще не затверджено і не введенов дію наказомДФС.

 

Оскільки до територіальних органів митного спрямування ДФС належать митниці ДФС та їх структури (які за організаційно-штатною складовою є підрозділами, що складають адміністрацію, апарат митниці ДФС та відокремлені структурні підрозділи, як-от митні пости та відділи митного оформлення) [20], ротація передбачає переміщення посадових осіб митниць ДФС по  горизонталі  та вертикалі. Таке переміщення здійснюється з метою підвищення кваліфікації посадових осіб митницьДФС, професійного  та  загальноосвітнього рівня підготовки, створення умов для просування по структурах територіальних органів митного спрямування ДФС, а також для запобіганняфактам корумпованості особового складу митницьДФС.

 

Отже, ротація – це переведення державних службовців (працівників), які займають посади керівників та спеціалістів у територіальному органі митного спрямування ДФС, по горизонталі (на подібну посаду) або по вертикалі (на посаду вищого рівня), за структурою (до іншого структурного підрозділу) цього територіального органу ДФС, з метою підвищення їх кваліфікації, професійного рівня та упередження протиправної діяльності особового складу, запобігання проявам корупції, оздоровлення морально-психологічного клімату, забезпечення результативної та стабільної діяльності структурних підрозділів митниці ДФС.

 

Ротація по горизонталі є однорівневим переміщенням, яке може здійснюватися за декількома варіантами (на прикладі Одеської митниці ДФС):

 

 

 

Слід зазначити  також,  що  ротація по горизонталі можлива і за територіальною мережею органів митного спрямування ДФС– тобто переведення державних службовців (працівників) на аналогічну посаду з однієї митниці ДФС до іншої. При цьому враховуються гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість у зв’язку з ротацією, як-то:  положення ст.12ЗаконуУкраїни«Прооплатупраці» [21], ст. 32 та ст. 120 КЗпПУ[22].

 

До речі, колектив учених (В. Ротань, І. Зуб, О. Сонін) слушно аналізує прогалини законодавства в питаннях розуміння «іншої місцевості» при переведенні (направленні) працівника на іншу роботу (спеціальність, кваліфікацію,посаду) до іншого населеного  пункту  [12,  с.140–141].

 

Ротація за територіальною мережею органів митного спрямування ДФС:

 

 

Ротація по вертикалі – це засіб формування дієвого кадрового резерву,  найбільш дієвий і результативний засіб планування службової кар’єри державних службовців (працівників) з боку керівництва особовим   складом   митниць  ДФС та їх апарату по роботі з персоналом. Ротація по вертикалі є виключним переміщенням на вищі  посади в межах одного територіального органу митного спрямування ДФС, яке може проводитися за декількома варіантами:

 

 

Переміщення державних службовців (працівників) на вищі  посади в територіальних органах митного спрямування ДФС можливе лише за умови врахування їх індивідуальних здібностей, професійної та загальноосвітньої підготовки, результатів праці, оптимального поєднання інтересів митниці ДФС і державних службовців (працівників). Це має бути тісно пов’язано з проведенням  щорічно го оцінювання діяльності державних службовців (працівників), їхатестацією, навчанням, формуванням і використанням кадрового резерву. Крім того при переміщенні державних службовців (працівників) на вищі посади, на нашу думку, ще однією умовою має стати дотримання відповідних термінів перебування державного службовця (працівника) на попередній посаді, що визначаєтьсяступенем засвоєння ним нових посадових обов’язків і перебування в резерві на висування на вищі посади.

 

Кар’єрне зростання державного службовця (працівника) може відбуватися лише в рамках однієї митниці ДФС, тобто посадова особа митниці ДФС під час своєї трудової діяльності проходить усі етапи  професійного становлення (навчання, працевлаштування, оформлення трудового договору, різноманітні фази професійного та кар’єрного зростання, вихід на пенсію) в одному трудовому колективі митниціДФС.

 

Тобто ротація особового складу територіальнихорганівмитногоспрямування ДФС застосовується вразі:

 

необхідності стабілізації та поліпшення   роботи   особового   складу митниці ДФС, спрямованої на виконання   поставлених   перед  територіальними органами митного спрямування ДФС завдань з реалізації державної політики у сфері державної митної справи;

 

необхідності оздоровлення кадрової обстановки в митниці ДФС, спрямованої на уникнення протиправної діяльності особового складу митниці ДФС, профілактики корупції.

 

Отже, ротація для такого традиційно корумпованого середовища, як територіальні органи митного спрямування ДФС, була б передусім заходом профілактики та запобігання корупції та іншим порушеннямслужбової та виконавської дисципліни серед особового складу митницьДФС.

 

Однорівневе переміщення – це планове тимчасове переміщення (на термін не більше одного місяця) посадової особи територіального органу митного спрямування ДФС до іншого його структурного підрозділузі збереженням посади, з метою підвищення його кваліфікації,професійного рівня, надання практичної та методичної допомоги співробітникам, обміну передовимдосвідом.

 

Отже, однорівневе переміщення до посадової особи митниці ДФС застосовується у разі:

 

  необхідностінаданняпрактичної та методичної допомоги державним службовцям (працівникам) структурногопідрозділумитниціДФС,доякого йогопереміщено;

 

   необхідності залучення до розробки правового інструментарію з питань державної митної справи віншому структурному підрозділі митниціДФС;

 

     отримання незадовільних показників за результатамипроведення щорічного оцінювання службової та виконавської діяльності  державного службовця (працівника) територіального органу митного спрямування ДФС і визначення необхідності набуття ним професійного досвіду;

 

    необхідності оздоровлення кадрової обстановки серед особового складу митниці ДФС, спрямованого на уникнення протиправноїдіяльності в територіальному органі  митного спрямування ДФС, профілактику корупції.

 

Однорівневе переміщення особового складу митниць ДФС за незначними розбіжностями подібне до однорівневої ротації особового складу митниць ДФС.

 

Однорівнева ротація – це механічне переміщення особового складу територіального органу митного спрямування ДФС у межах ідентичної спеціальності, кваліфікації чи посади. Проводиться вона з метою визначення рівня професійної та загальноосвітньої підготовки, що дозволяє всебічно розкрити кадровий потенціал, вивчити особовий склад щодо фаховості з метою залучення до резерву на вищі посади в територіальному органі митного спрямування ДФС. Передусім однорівнева ротація спрямовується на запобігання протиправній діяльності особового складу митниці ДФС, профілактиці корупційних діянь. Теоретично ефективність такої ротації має простежуватися протягом перших п’яти років роботи державного службовця (працівника)митниціДФС,коливіндосяг високого  ступеня  професіоналізму та підготовлений психологічно до кар’єрногозростання.

 

Обов’язково зауважимо, що застосування до державного службовця (працівника) митниці ДФС ротації або однорівневого переміщенняможливе лише в разі наявності вакантної посади в митниці ДФС, на якупланується переведення державного службовця (працівника), або одночасного переведення двох чи декількох державних службовців (працівників) на посади одногорівня.

 

Безпосередньо керівництво й контроль за організацією ротації та однорівневого переміщення особового складу територіальних органів митного спрямування ДФС має здійснювати  їх  керівництво  відповідно до своїх повноважень: начальник митниці ДФС, перший заступник начальника митниці ДФС, заступники начальника митниці ДФС за відповідними напрямками роботи, оскільки процеси щодо зміни трудовихправовідносин посадових осіб митниць ДФС є важливою складовою загального управління кадровим потенціалом територіальних органів митного спрямуванняДФС.

 

Наприклад, термін проведення однорівневого переміщення має визначатися наказом по митниці ДФС, який готує відділ персоналу, і не має бути більше одного місяця. У разі застосування однорівневого переміщення за державним службовцем (працівником) зберігається його посада, а що  до  нього  застосовуєть ся режим роботи  того  структурного підрозділу митниці ДФС, до якого його переміщено. Під час виконання обов’язків у структурному підрозділі митниці ДФС, до якого переміщено державного службовця(працівника), він відсторонюється від виконання обов’язків у тому структурному підрозділі, в якому фактично працює. Після завершення терміну однорівневого переміщення керівник структурного підрозділу митниці ДФС, до якого було направлено державного службовця (працівника), надає письмовий відгук про результати такого переміщення.

 

Як і у випадку з ротацією, однорівневе переміщення державного службовця (працівника) структурами територіального органу митного спрямування ДФС маєздійснюватися з урахуванням його індивідуальних здібностей, професійної підготовки та реальних показників роботи, оптимального поєднання інтересів територіальних органів митного спрямування ДФС і державного службовця (працівника), що обіймає відповідну посаду в цьому територіальному органі ДФС.

 

Більшість негативнихіпроблемних проявів уротаційномумеханізмі та порядкуоднорівневогопереміщення простежуються передусімутому, що частеперіодичнепереміщення особового складу митницьДФСможе призводити додестабілізаційнихпроцесів у трудовому колективі,високої плинності кадрів,зниженняавторитету керівника, а вкінцевомурезультаті – призвести дозниженнятрудових показників і загальногоіміджуДФС. Слід ураховувати і тойфакт,що невдале    переміщення    державних службовців(працівників)митниць ДФС призводить довтратиперспектив оновлення  трудового  колективу, руйнуєпозитивнінапрацювання. Проведена таким чином ротація   або однорівневе переміщення втрачає будь-який зміст і відіграє цілком негативну та деструктивну роль.

 

Отже, кадрова політика територіальних органів митного спрямування ДФС свідчить про те, що планова та глибокопродуманаротаціяйоднорівневе переміщення не застосовується в практиці посадового переведення особового складу митниць ДФС. Це пов’язано передусім з безкінечними, цілком затягнутими у просторі тачасі ліквідаційними та реорганізаційними процесами, які розпочалися в системах ДМСУ з 2012 р., продовжилисяв 2012–2014 рр. у Міндоходів, а потім розпочались у ДФС у 2014–2015 рр. та існують до сьогодні. Неможливо   в такій ситуації, коли  змінюється  вся організаційно-штатна  структура не тільки митниць, а й усієї вертикалі та горизонталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, належним чином провести кадрові зміни. Це означає не лише зміну таблички з назвою адміністративного будинку митниці ДФС (центру управління територіального органу митного спрямування ДФС у відповідному регіоні / області України), керуючись при цьому рекомендаціями  щодо   оформлення елементів фірмового стилю митниць ДФС України та її структурних підрозділів [22]. Це важка,  кропіт ка організаційна та правова робота, що супроводжується плинністю кадрів і потребує наполегливих зусиль. Як у такому разі об’єктивно правильно та зважено забезпечитираціональне використання кадрового потенціалу митниць ДФС, не кажучи вже  про достатню наявність вакантних посад у митницях ДФС, на які планується переведення державного службовця (працівника) або одночасне переведення п’ятдесяти – сімдесятидержавних службовців (працівників) на посади одногорівня?

 

Відзначаючи це, ми не пропонуємо  оптимізувати   диференційовану послідовність від призначення до вивільнення особового складу митниць ДФС і бавитися в подальшу мімікрію розвитку на предмет розроблення та подальшого впровадження такого «негайно-необхідного» порядку періодичної ротації та однорівневого переміщення особового складу всієї ДФС або окремих її територіальних органів митного спрямування. Такий проект завжди буде критично недосконалим. Не тому, що його буде погано написано, не тому, що ці питання регулюються ст. ст. 32 та 120 КЗпПУ [23] й іншим трудовим законодавством України. А тому, що законодавчо правильна реалізація такого проекту, з додержанням усіх правових вимог, є нездійсненним завданням, оскільки провести  такий процес прозоро, непохитно, без штучного суб’єктивізму й формалізму,  не поділяючи особовий склад  на

 

«своїх» та «чужих», не розмежовуючи посади «на хлібні» та «нехлібні», без отримання цінних вказівок «згори», не займаючись переділом сфер впливу тієї чи іншої митниці ДФС, без матеріальної «зацікавленості»  та

 

«мотивувань матеріального характеру» практично неможливо.

 

Ведучи мову про прогресивність реформ у сфері державної митної справи,  вкотре  маємо  їх  відтермінування.

 

Терміни, що були відведені  15  травня 2015 р. Прем’єр-Міністром України черговому (новому) очільнику ДФС, поступово будуть добігати кінця.

 

Про ситуацію, яка склалася, знають й у керівництві територіальних органів митного спрямування ДФС. У жодному організаційно-розпорядчомуактімитницьДФС,щостосується питань зміни трудових правовідносин посадових осіб (працівників), немає жодних згадувань або посилань на правові норми, що регулюють періодичну ротацію чи однорівневе переміщення. А все тому, що їх простонемає.

 

Періодичні переведення посадових осіб (працівників) на іншу роботу структурами територіальних органів митного спрямування ДФС відбувається  такимчином:  керівники митниць ДФС відповідно до протоколу засідання в голови ДФС (на підставі цього протоколу!) доводять до особового складу митниць ДФС розпорядження про проведення співбесіди з державними службовцями (працівниками) митниць ДФС щодо проходження ними публічної служ би в територіальних органах митного спрямування ДФС. Це розпорядження (щодо проведення співбесіди з особовим складом митниці ДФС) видається за підписом першого заступника митниці ДФС. Потім керівникам структурних підрозділів митниць ДФС (негласно) надається пропозиція щодо підготовки та подальшого надання комісії, яка проводить співбесіду, списків підлеглих керівникам структурних підрозділів осіб, яких може бути переведено (без згоди та попереднього повідомлення  таких  підлеглих  осіб,які потім, звичайно, розпишуться в наказімитниціДФСпроїхпереведеннядо інших структур митниці ДФС).

 

Отож завжди потрібно пам’ятати стару приказку: «Незамінних немає,є незамінені». А для цього ротація чи однорівневе переміщення зовсім не потрібні,узв’язкузчимжодногоправового сенсу в періодичній ротації та однорівневому переміщенні особового складу митниць ДФС на сьогодні, на жаль,немає.

 

Список використаних джерел:

 

1.ПрозвільненняХоменкаВ.П.зпосади першого заступника Голови Державної фіскальної служби України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня2015р.№233-р//Урядовийкур’єр.– 2015. – № 54. – С.4.

 

2.   Про звільнення Макаренка А. В. з посадизаступникаГоловиДержавноїфіскальної служби України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2015 р. № 234-р // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 54. – С. 4.

 

3.  Про відставку Білоуса І. О. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2015 р. № 232-р // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 54. – С.4.

 

4.    Про призначення Насірова Р.М. Головою  Державної  фіскальної  служби України: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 05 травня 2015   р.

 

№  424-р  //  Урядовий  кур’єр.  –  2015.  –

 

№ 80. – С. 9.

 

5.  Про призначення Білана С. В. першим заступником Голови Державної фіскальної служби України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 травня 2015 р. № 425-р // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 80. – С. 9.

 

6.  Про призначення Лікарчука К. І.заступником Голови Державної фіскальної служби України: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 05 травня 2015   р. №  426-р  //  Урядовий  кур’єр.  –  2015.  – № 80. – с. 9.

 

7.   Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної фіскальноїслужбиУкраїнинаМоклякаМ.В.: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2015 р. № 235-р // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 54. – С.4.

 

8.ПроКонцепціюборотьбизкорупцією на 1998–2005 роки: Указ Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367/98 // Офіційний  вісник  України.  –  1998.   

 

№ 17. – Ст. 621.

 

9.   Про стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квітня 2000р.

 

№ 599/20000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 665.

 

10.  Стратегія економічної та соціальної політики на 2000–2004 рр. «Україна: поступ у XXI століття»: Стратегія від 23 лютого 2000 р. № 276а/2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 16. – С.5–12.

 

11.   Про затвердження Концепції ротації кадрів на окремих посадах державних службовців: розпорядженняКабінету Міністрів України від 18 березня 2002  р.

 

№ 144-р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 606.

 

12.   Ротань В. Г. Науково-практичний коментар законодавства України пропрацю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є Сонін. – 15-те вид., допов. і переробл. – К. : Алерта, 2013. – 686с.

 

13.ПроектПоложенняпропроведення ротації кадрів [Додаток 1 – Київськарегіональна митниця; Додаток 2 – Луганська митниця]. Проект Положення про проведення періодичної ротації та однорівневого переміщення особового складу Державної митної служби України: Лист Державної митної служби  України  від 05 липня 2004 р. №13/31-2737-ЕП.

 

14.       Про затвердження Кадрової стратегії Міністерства доходів  і  збо рів України на 2013–2018 роки: наказ Міністерства доходів і зборів України від 23 грудня 2013 р. №834.  Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490; Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05 жовт ня 1995 р. № 356/95-ВР // Відомості ВерховноїРадиУкраїни.–1995.–№34.– Ст. 266 (втратив чинність); Про засади запобігання і протидії корупції: Закон Українивід07квітня2011р.№3206-VІ// ОфіційнийвісникУкраїни.2011.–№44.Ст. 1764; Про запобігання корупції: Закон  України  від  14  жовтня  2014    р.

 

1700-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474.

 

15.  Мельник К. Ю. Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеняканд.юрид.наук:спец.12.00.05/ К. Ю. Мельник. – О., 2011. – 19с.

 

16.  Пилипенко А. А. Правові та організаційнізасадиформуванняіфункціонуванняперсоналумитнихорганівУкраїни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.юрид.наук:спец.12.00.07/А.А.Пилипенко. – Ірпінь, 2008. – 12с.

 

17.    Кадровий менеджмент у митній службі України на шляху до міжнародних стандартів : навч. посіб. / за заг. ред. Калєтніка І. Г.  – Хмельницький :   ПАВФ

 

«ІНТРАДА», 2012. – 512 с.

 

18.Про затвердження Довідникакваліфікаційних характеристик посадових осіб Державної митної служби України: наказ Державної митної служби України від 16 травня 2001 р. № 392 // Київ: Державна митнаслужбаУкраїни,2010.–154с.

 

19.   Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів,  спеціалізованих  департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи: наказ Державної фіскальної служби України від 20 листопада 2014  р.

 

№ 315.

 

20.   Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 

21.  КодексзаконівпропрацюУкраїни: Закон Української РСР від 10 грудня 1971р.

 

№ 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. Про затвердження Бренду-буку: наказ Державної фіскальної служби України від 21 листопада 2014 р. №318.

 

 

Прочитано 1343 разів
Ви тут: Home Архів номерів #3(13)/2015 РОТАЦІЯ ТА ОДНОРІВНЕВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МИТНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА - ФЕДОТОВ О. П.