Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#3(5)/2013

Статтю присвячено аналізу сутності та змісту права мирних зібрань Німеччини через призму з'ясування місця такого правового утворення в системі адміністративного права Німеччини. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізується внутрішня побудова адміністративного права Німеччини. Робиться висновок, що право мирних зібрань є елементом поліцейського права, яке у свою чергу є структурним утворенням Особливого адміністративного права Німеччини. Окрему увагу приділено з'ясуванню змісту основних інститутів права мирних зібрань Німеччини.

Статтю присвячено визначенню та обґрунтуванню стратегічного вектору розвитку державної політики у сфері науки на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Розглянуто пріоритетні напрямки зовнішньої та внутрішньої взаємодії Міністерства соціальної політики України з іншими уповноваженими суб'єктами у сфері формування та реалізації соціальної політики держави. Основну увагу приділено розробленню пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії Міністерства соціальної політики України з інститутами громадянського суспільства.

У статті з'ясовано роль і місце Служби безпеки України в системі суб'єктів боротьби з тероризмом. Через призму адміністративно-правових засад діяльності суб'єктів забезпечення національної безпеки сформульовано завдання та функції Служби безпеки України як головного органу в загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю.

Статтю присвячено питанням забезпечення економічної безпеки України в паливно-енергетичній галузі та розгляду механізму реалізації нормативно-правових відносин у цій сфері. Наводиться правова характеристика розвитку української економіки та механізму реалізації правових рішень і стратегічного розвитку цієї галузі в державі.

У статті аналізуються принципи, на яких ґрунтується фінансове забезпечення судовоївлади в Україні. Аналізуються положення чинного законодавства в частині реалізації закріплених Конституцією України гарантій незалежності судової влади. Розглядаються положення теорії права щодо конкуренції законів з метою доведення, що закон про судоустрій як спеціальний закон має пріоритет порівняно з іншими законами, зокрема бюджетним законодавством і законодавством про державну службу стосовно закріплення фінансового забезпечення судової влади. Визначаються принципи, на яких здійснюється фінансування судової влади. Пропонуються зміни до чинного законодавства України.

У статті розглянуто основні принципи і засади діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, зокрема в разі ускладнення оперативної обстановки. Надано докладну характеристику кожного із зазначених принципів, сформульовано пропозиції щодо їх реального наповнення та впровадження у службово-бойовій діяльності внутрішніх військ.

Статтю присвячено дослідженню системи суб'єктів забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Проаналізовано функції та компетенцію окремих органів публічної влади, інститутів громадянського суспільства та суб'єктів господарювання в досліджуваній сфері. Виявлено недоліки в правовому регулюванні правового статусу окремих органів публічної влади, сформульовано відповідні пропозиції щодо впорядкування системи зазначених суб'єктів.

У статті аналізуються принципи правової охорони земель України, до яких автор відносить «публічність правової охорони», «взаємодію державних установ, суб'єктів земельних правовідносин з інститутами громадянського суспільства», «єдність матеріальних і процедурних підстав правової охорони», «оперативну доступність до баз даних (геопросторових)». Розглядаються проблеми реалізації цих принципів.

Проаналізовано національні особливості стану адміністративно-правового регулювання захисту пацієнтів і медичних фізиків під час надання медичних послуг у сфері охорони здоров'я з використанням джерел іонізуючого випромінювання. Уперше запропоновано визначення терміна медичний фізик в Україні.

У статті проведено аналіз співробітництва митних органів з іншими міжнародними органами, з'ясовано співвідношення понять митного співробітництва та партнерства, надано власне визначення співробітництва митних органів та його основних ознак.

Статтю присвячено обґрунтуванню можливості оскарження актів, дій чи бездіяльності вищих судових органів в Україні в порядку адміністративного судочинства. У ній проаналізовано співвіднесення ознак «суб'єкт владних повноважень» і «владна управлінська функція» згідно з КАС України щодо природи позапроцесуальної діяльності вищих спеціалізованих судів в Україні та зроблено висновок про їхню загальну відповідність.

Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «публічний інтерес у земельних правовідносинах». Зазначене завдання вирішується крізь призму розмежування судових юрисдикцій під час вирішення земельних спорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У статті розглянуто положення процесуального законодавства щодо поводження з таким доказом, як відеозапис, зроблено висновок про неможливість віднесення відеозапису до речових доказів і документів, а також запропоновано надати відеозапису статусу окремого джерела доказів.

Обґрунтовується можливість оскарження судових рішень у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності; проаналізовано сутність категорії «судове рішення» у контексті статті 171-2 КАС України.

Сторінка 1 з 2