Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#3(5)/2013

В статье рассматриваются вопросы формирования и определения ценностного подхода к системе государственного управления. В качестве основного ценностного ориентира для ее осмысления автором выделяется личностное измерение, проявляющееся в нескольких взаимосвязанных плоскостях.

Статья посвящена анализу законодательства Республики Таджикистан, устанавливающего административную ответственность за коррупционные правонарушения, приводится их классификация, предлагаются новые подходы как к классификации, так и по содержанию понятия коррупционных правонарушений. Делается вывод о совершенствовании КоАП и других законов Республики Таджикистан.

This article is aimed at revealing the concept and main aspects of accountability of financial market supervision institutions for their activities. The subject of the present article covers the key aspects of accountability for the supervision of activities of the insurance market in the Republic of Lithuania. As widely known the supervision model of the financial market in the Republic of Lithuamia has been changed – specialised financial market supervision was replaced by the consolidated market supervision. The article identifies the major problems of accountability for the supervision of insurance activities under different supervision activity models.

Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze mają strategiczne znaczenie dla wymiany towarowej, a tym samym są bodźcem stymulującym gospodarkę umawiających się stron. W przypadku Polski i Ukrainy oba państwa w latach 1993–2012 podpisały: jeden traktat, jedna konwencję i cztery umowy dotyczące wzajemnych stosunków gospodarczych lub mających wpływ na ich bezpośredni przebieg.

Artykuł opisuje cechy formacji bezpieczeństwa stosując przepisy administracyjne i karne prawa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną ze znaczących przesłanek efektywnego funkcjonowania systemu politycznego w państwie demokratycznym jest stworzenie demokratycznej formy organizacji publicznej władzy pozarządowej na szczeblu lokalnym. Pozwoli to uczynić system samorządu lokalnego pełnowartościowym. Zarówno Polska, jak i Ukraina, od 20 lat podejmują konsekwentnie kroki mające na celu przejście od postsocjalistycznych struktur samorządu do struktur Unii Europejskiej. O ile w Polsce szczeblem wciąż noszącym silne znamiona poprzedniego systemu są powiaty – pośredni szczebel samorządu, o tyle na Ukrainie problem ten dotyczy całego sektora samorządowego.

Практика вітчизняного адміністративного судочинства, законодавство й адміністративна процесуальна наука переконливо свідчать про те, що спеціалізований судовий захист публічних прав, свобод, інтересів фізичних (юридичних) осіб – одна з сьогоденних тем, яка незмінно перебуває у центрі пильної уваги й постійних наукових дискусій наукової, суддівської, громадської спільнот. Зокрема вироблення єдиних критеріїв визначення адміністративної юрисдикції, відмежування її від конституційної та кримінальної юрисдикцій, правильність застосування в адміністративному судочинстві норм матеріального права, приведення відповідно до європейських стандартів правил судового захисту публічних прав, свобод, інтересів фізичних (юридичних) осіб – це лише одні з численних складнощів, відповіді на які намагаються віднайти представники сучасної правничої теорії та практики.

Сторінка 2 з 2