Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#3(9)/2014 Ювілейний

У статті досліджено юридико-фактичний феномен адміністративного судочинства України. З’ясовано, що юридичний факт є правовим феноменом адміністративного судочинства України. Визначено основні юридико-фактичні категорії адміністративного судочинства України.

Проаналізовано сучасні підходи до розуміння сутності та змісту поняття «адміністративний процес». Визначено основні переваги та недоліки цих підходів.

У статті розкривається сутність рішень Європейського суду з прав людини в системі джерел адміністративного процесуального права. Автором надається поняття та правова характеристика цієї категорії. У статті сформульовано практичні проблеми щодо застосування рішень Європейського суду з прав людини адміністративними судами та шляхи їх розв’язання.

Статтю присвячено актуальній проблемі – з’ясуванню суті такого правового поняття, як «підсудність», і визначенню її правил. У статті викладено наукові позиції щодо змісту поняття «підсудність», сформульовано авторське визначення. Розглядаються види підсудності та її правила.

У роботі розглянуто умови та процедуру введення воєнного стану в державі, продовження строку та скасування воєнного стану, а також аналізується законодавче закріплення підстав цього режиму. Значне місце займає розгляд правового регулювання режиму воєнного стану в різних країнах. Акцентовано увагу на питанні здійснення процедури оголошення правового режиму воєнного стану.

У статті досліджується категорія «громадянське суспільство» у законодавстві різних країн світу. Аналізуються різні погляди зарубіжних і вітчизняних учених з цієї проблематики. Робиться висновок про необхідність адекватного правового обрамлення на рівні спеціальних конституційних інститутів.

У статті зроблено спробу проаналізувати сучасний стан нормативного закріплення та фактичної реалізації громадянами України права на свободу наукової творчості у сфері юридичної науки. У процесі досягнення сформульованого завдання автором з’ясовано стан свободи наукової творчості в Україні, проаналізовано нормативне регулювання права на свободу наукової творчості, розглянуто зміст свободи наукової творчості, виокремлено форми порушень свободи наукової творчості в Україні, а також сформульовано висновки та пропозиції, які, на думку автора, сприятимуть покращенню рівня гарантування та умов реалізації права на свободу наукової творчості в Україні.

У статті в систематизованому вигляді висвітлюється творчий і життєвий шлях відомого вченого-поліцеїста, педагога, законодавця, державного і громадського діяча Михайла Андрійовича Балудянського, який стояв у витоків формування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зосереджено увагу на його ролі в розвитку юридичної академічної освіти, поліцейсько-правової, а пізніше й адміністративно-правової науки, законотворчої діяльності, зокрема й кодифікації законодавства, проаналізовано деякі положення основних його праць.

В статье рассматриваются особенности функционирования еврорегионов в Республике Беларусь в контексте возможностей государственного администрирования ими. Предлагаются организационно-правовые решения для достижения целей еврорегионального развития Беларуси.

Рассматриваются вопросы формирования в России служебного права. Анализируются проблемы понимания служебного права, определяется его местонахождение в системе российского административного права.

На основі аналізу правовідносин, які належать до предмета адміністративного права, зроблено висновок про види процедур реалізації повноважень учасників адміністративних земельних відносин. Адміністративні земельні правовідносини є тим системоутворювальним чинником, із сукупності яких й утворюється певна процедура. Через обопільні правовідносини між фізичними (юридичними) особами й суб’єктами публічної адміністрації (суб’єктами владних повноважень) здійснюються їх повноваження. Певна сталість і формалізованість таких правовідносин, їх кількісне та якісне збільшення зумовлюють утворення процедури між фізичними (юридичними) особами й суб’єктами публічної адміністрації (суб’єктами владних повноважень).

Статтю присвячено методологічним проблемам науки адміністративного права. Основну увагу зосереджено на обґрунтуванні необхідності побудови аксіоматичних теорій адміністративного права, виділено три універсуми, у межах яких можлива побудова відповідних аксіоматичних теорій, наводяться приклади визначень основних понять таких теорій.

Сторінка 2 з 2
Ви тут: Home Архів номерів #3(9)/2014 Ювілейний