Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#3(9)/2014

Здійснено дослідження одного з сучасних досягнень науки і техніки, які використовуються працівниками міліції в розслідуванні кримінальних правопорушень, зокрема такого технічного приладу, як «поліграф» або ж, як називають його в суспільстві, «детектор брехні», що є видом публічного майна, яке фактично використовується як інструмент певною посадовою категорією працівників міліції в реалізації їхніх повноважень.

The paper deals with theoretical aspects of the mechanism of administrative and legal framework of the restricted information circulation, security. The author specified the content and the structure of this definition. In this paper it is defined the essence of procedures, tools and techniques by which the rule of law in the formation, security and protection of the restricted information is transformed into an ordered relationship. 

Статтю присвячено дослідженню професіоналізму та компетентності як основних невідʼємних вимог, яким мають відповідати державні службовці в Україні як субʼєкти, що здійснюють державний фінансовий контроль.

У статті проаналізовано поняття та види судового збору, його розмір, порядок сплати та компенсації в адміністративному судочинстві. Зосереджено увагу на видах судових рішень щодо виконання рішення суду в частині розподілу судових витрат, а також питання стягнення 90% судового збору з відповідача – субʼєкта владних повноважень у разі задоволення позову майнового характеру. Досліджено вимоги до виконавчого листа суду та надано пропозиції щодо змін у законодавстві.

У статті розглядаються проблеми меж і способів захисту субʼєктивних прав, свобод і законних інтересів приватних осіб в адміністративному судочинстві. Узагальнюються види постанов, які можуть прийматися адміністративними судами за наслідками вирішення по суті справ, віднесених до їх юрисдикції. Наводяться пропозиції щодо удосконалення положень національного законодавства в частині кордонів судового контролю за рішеннями, діями, бездіяльністю субʼєктів владних повноважень, учинених у межах їх дискреційних повноважень. 

Стаття містить порівняльно-правовий аналіз доктринальних учень про інститут глави держави в античний і середньовічний періоди. Зроблено висновок про те, що в період античності спостерігається значний вплив на правовий статус глави держави не стільки релігійних, як філософських міркувань, в основу яких були покладені морально-етичні якості людини, натомість доктринальні дослідження середньовічної епохи формувалися під потужним впливом релігії, що зумовлено визнанням християнства державною релігією, посиленням папської влади та розвитком богословської науки.

Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулювали діяльність уряду в період Центральної Ради. Наголошується на тому, що Генеральний секретаріат було наділено реальними урядовими функціями лише після проголошення III Універсалу. Зазначається на неврегульованості, через обʼєктивні обставини, статусу уряду. 

Статтю присвячено аналізу ефективності реалізації закону з позиції телеології – вчення про цілеспрямованість – як особливого евристичного принципу пізнання дійсності.

У науковій розвідці проаналізовано характер та ознаки поняття «юридична відповідальність» з погляду вітчизняних та іноземних науковців; розглянуто тлумачення англомовних термінів responsibility та liability й простежено їх семантичні розбіжності; проілюстровано варіанти відтворення поняття «відповідальність» англійською мовою.

Статтю присвячено проблемам визначення мінімального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та обґрунтування необхідності його формування. Здійснено комплексний аналіз чинного законодавства, функцій органів державної влади та праць вітчизняних науковців, за результатами якого обґрунтовано необхідність створення статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю та визначено, що його мінімальний розмір залежить від кількості учасників товариства та повинен становити мінімально можливу подільну суму.

У статті досліджується особисте немайнове право дитини на належне батьківське виховання, розкриваються особливості його здійснення. Аналізуються підстави та особливості застосування такого способу захисту, як позбавлення батьківських прав.

Jedność uregulowań prawnych we wspólnocie państw umawiających się zwiększa efektywność ścigania sprawców przestępstw. Dotyczy to między innymi mechanizmów takich jak pościg transgraniczny, będący jedną z form współpracy policyjnej w Unii Europejskiej. Artykuł przybliża współpracę międzynarodową w zakresie stosowania pościgów transgranicznych w strefie Schengen, wskazując metody i formy organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych.

Każdego roku w poszukiwaniu pracy duża grupa młodych, wykształconych osób wyjeżdża z Polski do innych krajów Unii Europejskiej. Z przedstawionych danych statystycznych i analiz wynika, że dzięki ich pracy znacząco wzrasta PKB a także przyrost naturalny w ich nowych miejscach zamieszkania. Można więc mówić o fenomenie Polaka mającego wpływ na gospodarkę i demografię krajów tj. Wielka Brytania czy Niemcy.

Сторінка 2 з 2