Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

ЩОДО ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ(У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ) - Городецька І. А.

 

Horodetska I. A. Regarding the issues of administrative-legal regulation in the area of protection and use of animal world (in the context of the implementation of the Strategy of state ecological policy of Ukraine)

    Author discussed actual issues of extensive usage of natural resources, including wildlife at modern stage of development in Ukraine. Given the tendency of transition of the international community to the sustainable development model and the importance of functions, namely, environmental, social, economic, performed fauna in the life of man and of the society should be relevant issue of effective legal regulation of social relations in the field of protection, usage and reproduction of animal world, including administrative and legal aspects.

    The aim of the article is to clarify the issues of administrative and legal regulation of the usage and reproduction of the animal world in the context of the Strategy of state ecological policy of Ukraine for the period until 2020. The performed analysis of the «Assessments of the Strategy of state ecological policy of Ukraine for the period until 2020 and the National Action Plan on Environment 2011–2015» showed that a number of strategic objectives relating to the protection, usage and reproduction of animal world, had been performed on unsatisfactory level or not implemented at all.

    Figuring the ratio of the actual result of the implementation of the strategic objectives and strategic goals, author described the pre-crisis level of effi ciency of admini strative legal regulation of social relations in the fi eld of protection, usage and reproduction of animal world.

    The main problems of administrative-legal regulation of protection, usage and reproduction of animal world in the context of the implementation of the Strategy of state ecological policy of Ukraine for the period until 2020 include:

— imperfect regulatory-legal framework of administrative-legal regulation in the sphere of protection, usage and reproduction of animal world; 

— lack of effective activity of entities in public administration and administrative-legal regulation in the fi eld of protection, usage and reproduction of animal world.

Now there is a process for the formation of the National action plan on environmental protection for 2016–2020. The fi rst step is to solve the problems that led to unsatisfactory level of implementation of strategic tasks. 

 У преамбулі Закону України «Про тваринний світ» зазначено, що тваринний світ є одним із компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення й виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової та лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей[1].

 

На сучасному етапі розвитку в Україні й досі гострою є проблема екстенсивного використання природних ресурсів, зокрема тваринного світу. Зважаючи на тенденції переходу світового співтовариства домоделі сталого розвитку та важливість функцій, а саме екологічної, соціальної, економічної, які виконує твариннийсвітужиттєдіяльностілюдинийрозвиткусуспільства, актуальними є питання забезпечення ефективного правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу, зокрема йадміністративно-правового.

 

У попередніх дослідженнях щодо з’ясування ознак суспільних відносин  у  галузі  охорони,  використання  й відтворення тваринного світу як об’єкта правового регулювання нами було зроблено висновок, що для них є характерним превалювання публічних (суспільних) інтересів над приватними, що у свою чергу зумовлює пріоритетне положення саме адміністративно-правового регулювання розглядуваних відносин [2, с. 341,343].

 

Проблеми правового регулювання охорони, використання й відтворення тваринного світу досліджувались такими вченими, як  Г.  Балюк,  Л.  Бєлих,  М. Веденін,  А.  Гетьман,  Р.  Гіззатуллін,  Т.  Григор’єва, І. Гриценко, В. Книш,  В.  Костицький,  М.  Краснова,  В. Мунтян, Л. Нечипорук, О. Онищук, О. Погрібний, П. Тихий, Ю. Шемшученко,  В.  Шеховцов,  М.  Шульга, А. Щеколодкін, К. Ящук таін.

 

Проблематика адміністративно-правового регулювання взагалі або певних суспільних відносин зокрема була в колі інтересів таких  науковців,  як  В.  Авер’янов, О. Андрійко, А. Берлач, В.  Галунько,  Д.  Голосніченко, Ю. Гридасов, П. Діхтієвський, А. Іванищук, В. Колпаков, В.   Курило,   В.   Лазаренко,   Р.    Мельник,    В.   Олефір, С.Стеценко,В.Теремецький,І.Шопінатаін.Протенаявнісьогодні проблеми адміністративно-правового регулювання у сфері охорони, використання й відтворення тваринного світу висвітлено недостатньо.

 

Таким чином, метою нашого дослідження є з’ясування проблем адміністративно-правового регулювання охорони, використання й відтворення тваринного світу в контексті виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року.

 

Вeрхoвнoю Радoю Укрaїни 21 гpудня 2010 року пpийнятo Зaкoн  Укрaїни

 

«Прo Оснoвнi зaсaди (стрaтегію) дeржaвної eкoлoгічної пoлітики Укрaїни на період до 2020 року», якою визначено основні завдання в  межах семи цілей. Так, Цiль 5 («Пpипинeння втpaт біoлoгічнoгo та лaндшaфтнoго рiзноманiття і фoрмувaння екoлогiчної мepeжі») та Цiль 6 («Зaбeзпeчення eкологічнo збалaнсовaного прирoдoкористувaння») пeрeдбачають викoнання  низки  завдань,   спрямованих на охорону, раціональне невиснажливе використання та відтворення тваринного світу, забезпечення умов збереження всього видового й популяційного різноманіття тварин та поліпшення середовища їх існування[3].

 

Важливим практичнимiнстpумeнтом упрoваджeння та реалізації Стратегії державної екологічноїполітики України на період до 2020 року став Нацiональний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки, затверджений розпорядженням Кабiнету Мiнiстрів України вiд 25  травня 2011 рoку № 577-р[4].

 

Слід відзначити, що в контексті означених   програмних   документів спостерігається позитивна  динаміка виконання таких стратегічних завдань у галузі охорони, використання й відтворення тваринного світу, як удосконалення процедуриздійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час переміщення представників видів дикої флори й фауни в пунктах пропуску через державний кордон; розроблення й удосконалення нормативно-правової бази щодо системи здійснення контролю за торгівлею видами дикої флори й фауни, що перебувають під загрозою зникнення; створення нових, розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного  фонду,  розташованих на суходолі  і в морській акваторії; розроблення комплексу заходів щодо збереження, невиснажливого використання тавідтворення мігруючих видів диких тварин і середовища їх існування; розроблення та здійснення комплексу заходів зі збереження видів тваринного світу, що занесені до Червоної книги України чи охороняються відповідно до міжнародних зобов’язань України; створення до 2020 року мережі центрів штучного розведення та реакліматизації рідкісних видів тварин і таких, що перебувають під загрозою зникнення[5].

 

Разом із тим низка стратегічних завдань, що стосуються охорони, використання й відтвореннятваринного світу, передбачених вищезазначеними програмними документами, виконуються на незадовільному рівні або не виконуються взагалі, про що свідчитьпроведенийнамианаліз«Оцінки виконання Стратегії державної екологічної політики України  на  періоддо 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишньогоприродного середовища на 2011–2015 роки» [5].

 

Так, до заходів, що  виконуються незадовільно (відсоток виконання 0-30%), віднесено: створення системи запобіжних заходів щодо видіввселенців і забезпечення контролю  за внесенням таких видів до екосистем, зокрема морської; посилення контролю за торгівлею представниками видів дикої фауни, що перебувають під загрозою зникнення; проведення популяційно-видового моніторингу тваринного світу таін.

 

Результативність виконання таких заходів, як розроблення відповідної нормативноїбазищодозапобіганнята контролю за розповсюдженням чужорідних та інвазійних видів; підготовкатавиданнявідповіднодоКонвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою знищення, визначників зразків окремих таксономічних груп (ссавці, птахи, плазуни, членистоногі, амфібії) для забезпечення працівників Державної екологічної інспекції України в пунктах пропуску через державний кордон; удосконалення механізму збору  інформації про  види  тваринного  світу,  занесені до Червоної книги України, включаючи дослідження стану видів та їх збереження в природному середовищі; забезпечення ведення Державного кадастру тваринного світу; вжиття адміністративних заходів ізприпинення катастрофічного зменшення запасів водних живих ресурсів унаслідок їх надмірної експлуатації та погіршення  стану  навколишньогоприродного середовища; реформування системи видання дозволів шляхом застосування науково обґрунтованих обмежень на використання природних ресурсів та інших, — становить 0%, тобто вищезазначені заходи не виконувались узагалі [5].

 

Зазначене вище свідчить про неефективне виконання значного масиву стратегічних завдань,спрямованих на охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу, забезпечення умов збереження всьоговидовогойпопуляційногорізноманіття тварин та поліпшення середовища їхіснування.

 

Як відомо, термін «ефективність» застосовується в значенні результату, наслідку якогось  явища. Тому ефективність органічно пов’язана з результативністю, дієвістю певних заходів, дій,  приписів [6, с. 295]. На думку О.     Скакун,

 

«ефективність механізму  правового регулювання — це міра досягнення очікуваного результату правового регулювання або співвідношення між установленою метою правового регулювання   суспільних   відносин і реальними результатами (мета — результат)» [7, с. 271].

 

В. Галунько, В. Олефір, Ю. Гридасов, А. Іванищук, С. Короєд, досліджуючи питання ефективності адміністративно-правового регулювання, доходять висновку, що остання забезпечуєтьсяефективністюсамихнормативно-правових актів, ефективністю процедурно-процесуального механізму застосування нормативно-правових актів, ефективністю діяльності щодо застосування й реалізації нормативно-правових актів [8, с. 370],та виділяють і характеризують чотири рівні ефективності адміністративно-правового регулювання — достатній, недостатній, кризовий,неефективний [8, с.372].

 

Аналіз змісту «Оцінки виконання Стратегії державної екологічноїполітики України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки» вказує на те, що найбільша кількість стратегічних завдань, зокрема у сфері охорони, використання і відтворення тваринного світу, не виконано через незадовільну виконавчу дисципліну в центральних органах виконавчої влади, які або не розробили і не подали взагалі, або ж подали невчасно на розгляд Кабінету Міністрів України проекти  правових актів, проекти законів або інші документи нормативно-правової дії. Крім того, негативний влив на виконання Міністерством екології та природних ресурсів  України  заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки та Стратегії державної екологічноїполітики України на період до 2020 року здійснила адміністративна реформа 2011–2012 років, яка ліквідувала територіальні органи міністерства [5]. Залишається гострою проблема браконьєрства, на неналежному рівні здійснюється лімітування воднихживих ресурсів, знищуються природні середовища існування тварин, ведення мисливського господарства відбувається переважно екстенсивним шляхом, тому спостерігається скорочення  обсягів  штучного  розведеннята випуску в природу мисливської фауни, проведення біотехнічних заходів, послаблення охорони мисливських угідь тощо [9].

 

Таким чином, з’ясування співвідношення фактичного результату виконання стратегічних завдань і тих стратегічних цілей, для досягнення яких ці завдання були визначені, передбачених Стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року, свідчить про кризовий рівень ефективності адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу.

 

До основних проблем адміністративно-правового регулювання охорони, використання й відтворення тваринного світу в контексті виконання Стратегії державної екологічноїполітики України на період до 2020 року слідвіднести:

 

  недосконалий рівеньнормативно-правової бази адміністративно-правового регулювання у сфері охорони, використання та відтворення тваринногосвіту;

 

       недостатньо ефективну діяльність суб’єктів, зокрема виконавчо-розпорядчих, що здійснюють державне управління та адміністративно-правове регулювання в галузі охорони, використання й відтвореннятваринногосвіту,зокремащодозастосування та реалізації нормативно-правовихактів.

 

Наразі триває процес формування Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки (другий проект),  і  необхідність перенесенняневиконаних заходів, що стосуються охорони, використання й відтворення тваринного світу, до нової редакції не викликає сумніву.  Проте,  на наш погляд, насамперед слід вирішувати ті проблеми, що призвели до незадовільного рівня виконаннястратегічнихзавдань.

 

Таким чином, визначені у статті основні проблеми адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання й відтворення тваринного світу в контексті виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року зумовлюють потребу їх ефективного вирішення, зокрема шляхом удосконалення нормативно-правової бази адміністративно-правового регулювання та діяльності щодо  реалізації та застосування нормативно-правових актів у розглядуваній сфері. Відтак постає необхідність у подальшому дослідженні широкого кола питань, пов’язаних із вдосконаленням механізму адміністративно-правового регулювання охорони, використання й відтворення тваринного світуУкраїни.

 

Список використаних джерел:

 

1.         Протвариннийсвіт:ВерховнаРада України;  Закон  від  13.12.2001  №  2894-

 

III.  (Урядовий  кур’єр  вiд  05.06.2002 —

 

№ 101). Редакція від 09.05.2015 [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2894-14

 

2.      Городецька І. А. Ознаки суспільних   відносин   у   галузі   охорони, використання і відтворення тваринного    світу    як    об’єкта  правового

 

регулювання / І. А. Городецька // Публічне право. — 2015. — № 3. — С. 339–345.

 

3.      Про   Основні   засади   (стратегію)   державної   екологічної   політики України на період до 2020 року: Верховна Рада України; Закон, Стратегія від21.12.2010№2818-VI//ГолосУкраїни від 14.01.2011 — № 6 [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

 

4.     Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки: Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План від 25.05.2011 № 577-р. // Урядовий кур’єр від 27.07.2011 — № 135. Редакція від 02.10.2013 [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт.Режимдоступу:http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80

 

5.      Оцінка виконання Стратегії державної  екологічної  політики  України  на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки [Електронний ресурс]: Міністерство екології та природних ресурсів України. Офіційний веб-сайт. —  Режим  доступу : http://www.menr.gov.ua/docs/activity- ecopolit/Analysis-2015.pdf

 

6.      Теорія держави і права: підручник / [ЛисенковС.Л.,КолодійА.М.,Тихомиров О.  Д.,  Ковальський  В.   С.];   за   ред.   С. Л. Лисенкова. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 448с.

 

7.     Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун. 4-те видання допов. і перероб. К. : Алерта, 2013. 524с.

 

8.     АдміністративнеправоУкраїни:у2-х т.:підручник.Т.1:. Академічний курс / [В. В. Галунько, В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд]. Херсон : ХМД, 2013. 396с.

 

9.      П’ятий національний звіт України про    виконання    положень     Конвенціїпро біорізноманіття [Електронний ресурс]: Міністерство екології та природних    ресурсів    України.   Офіційний

 

веб-сайт. — Режим доступу : http:// www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/ Ukraine_5th_Nat_Rep_CBD_ua.pdf

 

Прочитано 876 разів
Ви тут: Home Архів номерів #4(14)/2015 ЩОДО ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ(У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ) - Городецька І. А.