Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#4(14)/2015

 

Stetsyuk K. P. The concept of the offi cial name of the state

    The genesis of the offi cial name of the state as a scientifi c, political and legal category, the practice of the legal regulation of the order of its establishment and use, as well as the structure (internal structure) of the offi cial name of the state, its functions and etymological features are researched. An attempt to defi ne a notion of the offi cial name of the state as a constitutional and legal category was made.

 

Aktualność badań. Badania zakończono w 2015 roku.

Analiza ostatnich publikacji. Brak jest opracowań na ten temat.

Przedmiot i cel zadania naukowego

 

Przedmiotem  zadania   naukowego są polskie samorządy terytorialne, a zwłaszcza powiatygrodzkie.

 

Celem zadania naukowego jest przedstawienie metodyki charakteryzowania potencjału społeczno –gospodarczego polskich miastgrodzkich.

 

Wprowadzenie

 

Zarówno w gospodarce polskiej, jak i globalnej, kapitał, obok ziemi i pracy, jest jednym z trzech fundamentalnych czynników. Na drodze ewolucji tego pojęcia, powstało pojęcie kapitału społecznego, co podkreśliło rolę poszczególnych ludzi oraz powiązań społecznych.[1, 2013, 52, 2011] Współcześnie natomiast, zarówno w kontekście oceny sytuacji przedsiębiorstw, kierowania społecznościami samorządowymi, czy oceniania efektywności inwestycji, pojęcie kapitału bardzo mocnoogniskuje się wokół samego kapitału intelektualnego, rozumianego jako bieżący, lub potencjalny zasób tworzenia, lub powiększania bogactwa danej jednostki gospodarczej, wspólnoty, czy narodu. [16, 2012, 25, 2008]

 

Problematyka kapitału intelektualnego, podobnie jak i problematyka rozwoju lokalnych wspólnot, są to więc stosunkowo młode dziedziny ekonomii i gospodarki przestrzennej, które  nie mają jeszcze własnej, autonomicznej teorii. Jednakże wspólnoty lokalne odgrywają podstawową rolę w systemie gospodarczym i społecznym  kraju. Stanowią one miejsca koncentracji zasadniczej aktywności gospodarczej. Bowiem to w nich inicjuje się potencjał związany  z  rozwojem  gospodarczym, wzorcami  zatrudnienia  i  konsump cji oraz wszystkimi  innymi  aspektami charakteryzującymi rzeczywistość gospodarczą.

 

Oceny roli kapitału ludzkiego (zarówno społecznego, jak i intelektualnego) w rozwoju regionu, można dokonać ze względu na dwa rodzaje uwarunkowań: uwarunkowania demograficzne oraz uwarunkowania społeczne.[40. 2001] Uwarunkowania demograficzne dotyczą struktury ludności, zróżnicowania tego zasobu kapitału i zdolności jego rozwoju. Natomiast uwarunkowania społeczne dotyczą całokształtu infrastruktury społecznej i warunków życia ludności, stanowiąc podstawęmaterialną przekazu usługzaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalneludności.

 

Zrozumienie rozwoju wspólnot samorządowych  wymaga  zatem  analizy wszystkich wzajemnie sprzężonych charakterystyk.[57, 2011]

 

Pierwszym celem artykułu jest przybliżenie metod, dzięki którym dostrzec można ekspansywną rzeczywistość polskich  miast  grodzkich,  które od ponad ćwierć wieku stanowią jedną z polskich struktur samorządowych. Powyższe realia zostaną zweryfikowane metodami taksonomicznymi pomagającymi   uchwycić   powiązania i zależności przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy zjawiskami społeczno —gospodarczymi.

 

Drugim celem artykułu jest analiza potrzeb samorządów grodzkich w zakresie informacji zewnętrznych, płynących z otoczenia społeczno gospodarczego oraz możliwości gromadzenia tychże informacji za pomocą nowoczesnych, innowacyjnych metod.

W oparciu o powyższą klasyfikację, zbudowana jest tematyka poniższego artykułu. Dla realizacji pierwszego z powyższych celów, dobrane będzie odpowiednie narzędzie badawcze złożone z zestawu indeksów statystycznych. Korzystając z niego może być przeprowadzona charakterystyka potencjału społeczno-gospodarczego miast grodzkich.

 

Natomiast  problematyka  zbierania informacji zewnętrznych przez samorządy dotyczyć będzie crowdsourcingu i charakterystyki tej możliwości zbierania i wykorzystania zebranych informacji.

 

Kapitał intelektualny jako gwarant ekspansywnej rzeczywistości polskich miast grodzkich

 

Według literatury przedmiotu, kapitał, w tym także kapitał intelektualny, to samo pomnażająca się wartość. [41, 2008] Pomnaża się ona w wymiarze zarówno kulturowym, środowiskowym,   infratechnicznym,   jak  i gospodarczym, czy przestrzennym. Charakterystycznymi wyróżnikami społeczno-kulturowego wymiaru kapitału intelektualnego są, zarówno ludność i jej struktura, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, stopa bezrobocia, integracja lokalna i regionalna, warunki życia społeczności lokalnych, profesjonalizm instytucji  administracji państwowej i samorządowej, czy dostępność do usług społecznych. Dla wymiaru środowiskowego liczą się zasoby środowiska przyrodniczego i ich zewnętrzna ocena, stan zanieczyszczenia i zniszczenia środowiska naturalnego, infrastruktura ekologiczna, świadomość    ekologiczna,    programy ekorozwoju i potencjalne źródła ich finansowania. Wymiar infratechniczny można poznać charakteryzując stan jakościowy infrastruktury technicznej, programy modernizacji tej infrastruktury,  istniejące  luki  infrastrukturalna, strategiczne inwestycje infrastrukturalne i potencjalną dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania. Wyróżnikami odnoszącymi się do gospodarczego wymiaru funkcjonowania danego regionu, są: potencjał gospodarczy, przedsiębiorczość gospodarcza sektorów i branż, rynki lokalne i regionalne, baza ekonomiczna miast i regionów,  korzyści oraz koszty zewnętrzne   i społeczne, dobra wspólne i udogodnienia,  konkurencyjność   regionów, czy stan współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Wreszcie walory przestrzennego wymiaru  rozwoju regionu przybliżają charakterystyki odnoszące się do zagospodarowania przestrzennego, układówfunkcjonalno-

 

-przestrzenne, dostępności przestrzenna, kompozycji i ładu przestrzennego, konfliktów w przestrzeni, czynników kształtujących przestrzeń ekonomiczną, lokalizacyjnych procesów przestrzennych, jak i wartości przestrzeni danego regionu. [50, 2003]:

 

1. Narzędzie badawcze odnoszące się do kapitału intelektualnego

 

Rozwój lokalny i regionalny to stosunkowo   młode   dziedziny   ekonomii i gospodarki przestrzennej, które nie mają jeszcze własnej, autonomicznej teorii. Ten specyficzny rodzajdziałalności, służący w gruncie rzeczy rozwojowi oraz usprawnianiu organizacji działań na rzecz kształtowania przestrzeni, struktury  i  funkcjonowania  lokalnego

 

oraz terytorialnego systemu społecznego, korzysta w sferze rozważań teoretycznych z dorobku ogólnej teorii rozwoju gospodarczego, czy teorii ekonomii oraz teorii gospodarkiprzestrzennej. [32, 1996]

 

Badanie prawidłowości zachodzących w zjawiskach i procesach masowych umożliwiają w szczególności metody taksonomiczne1. Aby można było stosować metodę taksonomiczną,muszą być spełnione dwa warunki: po pierwsze —1 zjawiska wytypowane jako cechy muszą być ilościowo wymierne, po drugie — muszą być  zagwarantowane wiarygodne dane statystyczne reprezentującewartościcechwodpowiednim przekrojuterytorialnym.[9,2002]

 

Najpopularniejsza, taksonomiczna metoda różnic przeciętnych (nazwana metodą Czekanowskiego od nazwiska jej twórcy) polega na łączeniu w grupy elementów większej zbiorowości. Łączy się elementy, które w porównaniu z innymi charakteryzują się mniejszymi różnicami przeciętnymi w zakresie szeregu równocześnie uwzględnionych cech. Inaczej mówiąc, jest to klasyfikacja jednostek (w tym przypadku przestrzennych) pewnej zbiorowości ze względu na kilka celowo dobranych cech. Natomiast ze względu na przyjętą metodę badań [13, 2004], postawiono na analizę kompleksową polegającą na przeprowadzeniu oceny rzeczywistości z punktu widzenia powiązań i zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi; zawiera ona całościowe spojrzenie na działalność jednostki gospodarczej i jest narzędziem poznania i oceny zjawisk gospodarczych; dostarcza uporządkowanych obserwacji wyrażonych we wskaźnikach, wraz z zależnościami przyczynowo — skutkowymi między tymi zjawiskami. [37, 2002, 10., 2008]

 

Do oceny specyfiki kapitału intelektualnego badanych wspólnot samorządowych  warto  skorzystać   danych z Głównego Urzędu Statystycznego2, pogrupowanych w podzbiory pozwalające oszacować poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych,tj:3

1.  Rozwój gospodarczy:

§Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (ceny bieżące; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) na 1 mieszkańca w wiekuprodukcyjnym,

§  Wartość  kapitału  zagranicznego spółek na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym;

2.  Zatrudnienie:

§Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób wwieku produkcyjnym

3.  Włączeniespołeczne:

§Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (podmioty gospodarcze powyżej 9osób),

§2 3 Udział długotrwale bezrobotnych (dłużej niż 1 rok) w bezrobotnych zarejestrowanychogółem;

4.  Demografia:

§Przyrost naturalny na1000 ludności,

§Saldo migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys. ludności w wiekuprodukcyjnym;

5.  Zmiany klimatu ienergia:

§Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca;

6.  Transport:

§Długość dróg publicznych lokalnychonawierzchnitwardejna100km2;

7.  Otwartość iuczestnictwo:

§Liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys.mieszkańców;

8.  Instrumenty ekonomiczne:

§Środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych pozyskane przez gminy i powiaty w przeliczeniu na 1mieszkańca.

Do opisu struktury statystycznej powyższych charakterystyk wspólnot samorządowych wykorzystać można takie miary, jak: średnia arytmetyczna wartości osiągniętej w poszczególnych latach oraz łańcuchowe indeksy dynamiki, liczone rok do roku oraz średnia geometryczna obrazująca przyrost wartości w roku ostatnim w odniesieniu do roku pierwszego.1 Dobrane metody analityczne pozwalają na rzetelny wgląd w procesy rozwojowe.[54, 2008]

 

Badania analityczne kończą się zestawieniem     wyników,     zarówno   w formie liczbowej, graficznej, jak i opisowej. Forma liczbowa pomożeuporządkować informacje na temat przebiegu najważniejszych badanych zjawisk w czasie i w przestrzeni.2 Z kolei forma graficzna pozwoli na przedstawienie zmian zaobserwowanych w badanych charakterystykach za pomocą wykresów radarowych. Wreszcie forma opisowa posłuży do wyrażenia ocen i opinii oraz sformułowania diagnoz i wniosków.

 

2. Charakterystyki odnoszące się do kapitału intelektualnego

 

Punktem wyjścia do charakterystyki czynników sprzyjających budowie harmonijnego rozwoju jest poziom rozwoju danej wspólnoty samorządowej. Wykluczenie i nierówność społeczna to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych (rodzinnych, zawodowych, obywatelskich, towarzyskich), korzystanie z dóbr publicznych   i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i  zdobywanie  dochodów w godny sposób. Problem marginalizacji społecznej stanowi podstawową barierę wzrostu gospodarczego i harmonijnego rozwoju. Natomiast koncepcja włączenia społecznego zakłada stworzenie społeczeństwa opartego na integracji społecznej, uwzględniającego solidarność między pokoleniami oraz w ramach pokoleń, a także zagwarantowanie poprawy jakości życiaobywateli, które są podstawą dobrobytuspołecznego.1 Indeksem statystycznym dającym informację w tym zakresie jest przeciętne miesięczne wynagrodzeniebrutto.

 

Dostęp do rynku pracy w kontekście włączenia społecznego oznacza ponadto, że każdy obywatel wykazujący chęć zatrudnienia powinien mieć możliwość znalezienia pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym. Miejsce zajmowane na rynku pracy decydujenie tylko o sytuacji materialnej, ale i statusiespołecznym.

 

W Polsce obserwuje się ponadto nasilenie procesu starzenia demograficznego ludności. Taka sytuacja może wynikać z bardziej świadomego planowania rodziny, lepszej dostępności i jakości usług medycznych, poprawienia się sytuacji materialnej ludności i prowadzenia zdrowszego stylu życia. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa wymaga planowania i organizowania takich działań pomocy społecznej, które zabezpieczą różnorodne potrzeby osób zaliczanych do starszej grupy wiekowej oraz zapewnią im odpowiednią opiekę zdrowotną i  dostęp do rynku pracy. Stanowi on duże wyzwanie dla polityki socjalnej państwa, w utrzymaniu na stabilnym poziomie finansów publicznych. Zmiany demograficzne mają zatem istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego.2 Jednocześnie, sprawiedliwy podział dochodów, solidarność międzypokoleniowa, a także wzrost poziomu życia, zmniejszenie   ubóstwa   i  wykluczenia społecznego wśród osób starszych zaliczane są do priorytetowych celów zrównoważonego rozwoju. [23, 2012] Podstawową grupę mierników charakteryzujących zmiany demograficzne stanowią te, które służą diagnozie sytuacji i ocenie tendencji w zakresiestarzenia demograficznego ludności, na który wpływ mawiele

 

Ograniczenie zmian klimatycznych, kosztów tych zmian oraz negatywnych skutków dla środowiska i społeczeństwa jest podstawowym czynnikiem decydującym o możliwości zachowania naszej planety dla przyszłych pokoleń.

 

Rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów — głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powoduje zwiększone zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Transport jest kluczowym  sektorem dla zrównoważonego rozwoju ze względu na korzyści społeczne i ekonomiczne, które dzięki niemu można osiągnąć przy jednoczesnym minimalizowaniu jego niekorzystnych skutków dla społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska. Zrównoważony transport uwzględnia kryterium dostępności do usług transportowych zgodnie z wymogiem bezpieczeństwa  zdrowotnego i ekologicznego (oddziaływania na ekosystemy) z uwzględnieniem zasady sprawiedliwości   międzypokoleniowej, następnie kryterium efektywności ekonomicznej oraz kryterium ograniczania wpływu na środowisko (negatywnych efektów zewnętrznych) i wykorzystanie przestrzeni (gruntów). We współczesnym świecie zapewnianie mobilności oraz dostępności do publicznych dóbr i usług stanowi jedno z kluczowych wyzwań realizacji celów rozwojowych. Zrównoważony system transportowy jest czynnikiem decydującym  o atrakcyjności danego terenu dla jego mieszkańców, ale także dla osób go odwiedzających. [23,2012]

 

Jeden z podstawowych celów w dążeniu do stabilnego rozwoju stanowi osiągnięcie ładu polityczno-instytucjonalnego, określanego jako tzw. dobre rządzenie — postrzegane w wymiarze ekonomicznym, politycznym i środowiskowym. Jego przejawem jest m.in. zaangażowanie obywateli w rozwiązywaniu problemów społecznych, zapobieganie przez jednostki samorządu terytorialnego nadmiernemu obciążeniu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego.1 Co więcej, dobre rządzenie charakteryzuje się takimi cechami jak otwartość, czyli dostęp do instytucji publicznych i procesów podejmowania decyzji oraz uczestnictwo, prowadzące do wzrostu zaufania społecznego wobec instytucji i udziałuspołeczeństwa w procesach politycznych. Partycypacja   społeczności   lokalnych

Wśród narzędzi wspierających stabilny rozwój wskazuje się takie,których celem jest zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska naturalnegooraz wywieranie stabilizującego wpływu na finanse samorządowe. Istotne znaczenie ma w tym względzie racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez jednostki samorządu terytorialnego, a także stosowanie opłatśrodowiskowych i eksploatacyjnych.3

Konkretnym dowodem na prowadzenie prac w tych zakresach są w poszczególnych regionach strategie ich rozwoju.4 Realizowane są w nich klauzule Traktatu Lizbońskiego5, w imię których szczególnego znaczenia w polityce spójności UE nabiera kwestia terytorialnego wymiaru, a czego konsekwencją jest dostosowanie interwencji w większym stopniu do potrzeb różnych rodzajów terytoriów.

 

Jak widać powyżej, dobrany zestaw wskaźników pozwala na wyraźne dostrzeżenie specyfiki polskich miast grodzkich i ich tendencji rozwojowych.

 

Analiza potrzeb samorządów grodzkich w zakresie informacji zewnętrznych

 

Innowacja jest to zrozumienie, poznanie i kreacja nowej wartości społecznej, lub ekonomicznej6. Jest ona skutkiem  tego,  że  ludzie   odczuwają, jednocześnie ogólnospołeczną i wewnętrzną,  potrzebę  zmieniania  świata

 

w  rozwiązywaniu  problemówspołecznych (uspołecznienie procesu podejmowania decyzji) jest wyznacznikiem społeczeństwa obywatelskiego.

na lepsze1. Innowacje dzieli się na organizacyjne, procesowe, produktowe i marketingowe, przy czym wśród procesowych wyróżnia się m. in. związane z wymianą, w tym gromadzeniem informacji [5., 2013].

 

Z punktu widzenia teorii kierowania gromadzenie informacji przez dany podmiot (podobnie  jak  zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich) należy do zasilania, obok przede wszystkim planowania, a także organizowania, przewodzenia i kontrolowania2. Wymienione czynności kierownicze realizowane są podczas planowania (opracowywania planów), wykonywaniaplanóworazkontroliichwykonania. Odnoszą się one zatem do procesów i decyzji, których celem jest określenie działań, nadanie mocy sprawczej a na koniec sprawdzenieefektywności.

 

Powyższe     stwierdzenia     dotyczą również samorządów powiatowych, przy czym kierowanie procesami wspólnymi, podejmowane przez rząd, rynek, społeczności lub organizacje formalne lub nieformalne, nazywane jest governance3.

 

W polskiej strukturze samorządowej,  zarówno  powiaty  grodzkie,  jak   i ziemskie, są systemami  przestrzenno — gospodarczymi obejmującymi, wyodrębniony z otoczenia, fragment przestrzeni ekonomicznej, trwale zamieszkany, zagospodarowany i wykorzystywany przez określoną społeczność. [29, 2006; 7, 2009] Wypełniony jest on różnorodnymi, wzajemnie powiązanymi podmiotami, w tym gospodarczymi, które stanowią o wewnętrznym potencjale danego powiatu.

 

Społeczności jednostek samorządowych są znacznie zaangażowane finansowo w ich istnienie, bowiem dochody własne powiatów stanowią ponad połowę ich dochodów ogółem. [35, 2014] Dlatego społeczności te powinny mieć możliwość współdecydowania przynajmniej o części wydatków, tak jak od kilkunastu lat ma to miejsce w niektórych krajach Ameryki Południowej, a ostatnio także Europy Zachodniej.

 

1.     Pojęcie i istota crowdsourcingu Innowacją  w  zakresie  zbieraniain-

formacji jest crowdsourcing4, który jest neologizmem złożonym z dwóch słów angielskich: crowd — tłum oraz sourcing — czerpanie. Można je rozumieć więc jako czerpanie z wiedzy i potencjału tłumu5. Metodę tę, określaną mianem «zbiorowej mądrości» lub «mądrości tłumu», znano od dawna1. Jednak samo słowo crowdsourcing zostało zdefiniowane i użyte przez Jeffa Howe’a dopiero w 2006 r.  jako oddanie pracy  w ręce niezdefiniowanej, dużej grupy ludzi2.

 

W kolejnych latachznaczenie  słowa crowdsourcing uległozmianie,przekształcając się w działanie i stającsięniemal synonimemsłowa«współpraca». Obecnie termin ten występujewznaczeniach wąskim i szerokim.Wznaczeniu szerokim crowdsourcingjestzbiorowym dzieleniem się informacją(każdymtypem informacji, w tymwłasnymigustami), zwykle w czynie społecznym,zaśw wąskim dzieleniem sięwiedząprofesjonalną, czyli projektami,pomysłamii ideami, w czynie społecznym albozaodpowiednie, częstoniemałewynagrodzenie. Crowdsourcing,będącinnowacyjną metodą zbierania informacji,jestinnowacją procesową wkierowaniuorganizacją. Organizacja,poszukującarozwiązania określonegozagadnieniametodą wąskorozumianegocrowdsourcingu, kieruje zapytanie do  szerokiego  grona odbiorców, na ogółnaodpowiednich platformachinternetowych,którzy z kolei przedstawiają swojeidee,propozycje czy sugestie. Wrezultacie,crowdsourcing pozwala prezentowaćpoglądy

 

wszystkim, którzy mają na to ochotę3. Według   Erica   von   Hippela    fak-

 

tycznymi  twórcami  wielu  produktów, nowo pojawiających się na rynku, są  przede  wszystkim  ich   użytkowniużytkownikami»4. Według niego, wszelkie organizacje oraz instytucje, zarówno prywatne, jak i publiczne, powinny nawiązywać współpracę z użytkownikami wiodącymi, przede wszystkim w celu poznawania tendencji rozwojowych w poszczególnych dziedzinach ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych.

 

A zatem, społeczność crowdsourcingowa jest zbudowana głównie z amatorów, wykazujących się wysoką kreatywnością5. W rezultacie, pojawia  się «nieformalna zasada» crowdsourcingu: przemiana amatorów w profesjonalistów6. Znaczenie to Reichwald Piller określił jako interaktywne tworzenie wartości. [14,2013]

 

Najlepsze pomysły mogą być wyłonione przez samych uczestników, jak również przez organizatora badania. Autorzy najlepszych prac często są nagradzani, a ich projekty stają się inspiracją do działania lub, co nierzadko ma miejsce, wdrażane są w życie.

 

A zatem,  w  przypadku  stosowania crowdsourcingu występuje sytuacja win win, w której zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy badania mogą zyskać. Organizator, po pierwsze — ogranicza wydatki na rozwiązanie zagadnienia, po drugie — uzyskuje nie co najwyżej kilka lecz olbrzymią liczbę pomysłów; po trzecie, odwołując się i polegając na opiniach środowiska zewnętrznego, tworzy swój nowy pozytywny  wizerunek.  Natomiast   dla cy,  nazywani  przez  niego«wiodącymi uczestników, którzy współuczestniczą w procesie tworzenia, jest to olbrzymia szansa na sprawdzenie własnych sił, zaprezentowanie swoich pomysłów, a bywa także, uzyskania niemałego wynagrodzenia. Niestety nie ma (i w najbliższych kilku latach raczej nie będzie) jednego wskaźnika efektywności crowdsourcingu wspólnego dla wszystkich inicjatyw crowdsourcingowych1. Dlatego odpowiednie wskaźniki powinny być dobierane odrębnie dla każdej inicjatywycrowdsourcingowej.

 

Crowdsourcingjestbardzopopularnyw USA2. Coraz większą popularność zyskuje on także i w innych krajach3. Stosowany jest on w różnych celach, zarówno przez znane   marki   (przede   wszystkim    Dell4Pepsi5Starbucks6,  iStockPhoto7), jak i instytucje oraz organizacje samorządowe  pozarządowe8atakże media społecznościowe1, a nawet pojedyncze osoby2.

 

W Polsce metoda ta dopiero zdobywa swoich zwolenników, jednak ich liczba szybko rośnie, dzięki czemu cieszy się on coraz większą popularnością3. Jedną z pierwszych rodzimych platform wymiany crowdsourcingowej jest sprinet.pl. Jego użytkownicy dzielą się nie tylko pomysłami na biznes, ale również poradami, jak ułatwić sobie codzienne życie czy spełnić postanowienia noworoczne4. Wokół serwisu powstała społeczność, w ramach której poglądami wymieniają się osoby o podobnych zainteresowaniach. Jeżeli sprinet.pl rozwinie się podobnie jakplatformy zagraniczne, to można spodziewać się poważnego gracza na rodzimym rynku crowdsourcingowym.

 

§Rodzaje crowdsourcingu Wyróżnia się pięć głównychodmian zbieranie wiedzy społeczności (pooling  collective  knowledge),   które służy dzieleniu się informacjami i wiedzą, bądź też  zbieraniu  informacji w celu rozwiązywania różnych zagadnień6. Metodę tę stosują zwykle firmy funkcjonujące na rynku, ogłaszając w specjalnych serwisach (np. sprinet. pl), że poszukują rozwiązania określonego zagadnienia lub inspiracji do kolejnych produktów. Użytkownicy portalu podsyłają im swoje pomysły, a oferty wybrane przez zamawiających  zostają wcielone w życie. Czasem nagrodą jest wymienienie pomysłodawcy w napisach końcowych (np. teledysku czy filmu), niekiedy gratyfikacja pieniężna, a w wyjątkowych przypadkach nawet ofertapracy7;

§   mikrowolontariat (microvolunteering), który polega na podzieleniu zadań  do  wykonania  na  małe  fragmenty,   dzięki  czemu  można  je  delegować crowdsourcingu:

 

§   na poszczególne osoby, które chcą się zaangażować1;

 

§   wspólne tworzenie sztuki (crowd creation), który polega na współuczestniczeniu w tworzeniu dziełasztuki2;

§   głosowanie społecznościowe (crowd voting), które wychodzi naprzeciw postawie większości ludzi, zgodnie z którą lubią oni wyrażać swoje opinie poprzez głosowanie lub rankingowanie lub też dając informację zwrotną3. Wykorzystując tę cechę, można zwiększyć zainteresowanie właśnie prowadzonym działaniem oraz zdobyć nową publiczność;

§  finansowanie społecznościowe (crowdfunding), które polega na wspieraniu finansowym określonego projektu,   umożliwiającym   jego  realizację4.

 

W tym celu wykorzystywane są platformy crowdfundingowe, w szczególności tzw. start-upy (kickstartery5), będące popularnymi formami wspierania początkujących przedsiębiorców. Ludzie skupieni w serwisach, finansujący ciekawe projekty innowacyjne, pomagają w rozwoju nowych technologii lub rozwiązań użytecznych w życiu codziennym6. Osoby zbierające fundusze za pomocą kickstartera robią to nie tyko    z chęci zysku, ale również z    poczucia «odpowiedzialności społecznej”7.

 

Każdy z wymienionych rodzajów crowdsourcingu bywa stosowany w różnych obszarach i działaniach — pojedynczo albo razem.

 

A zatem, rozwój społecznego ruchu wspierania biznesu sprawił, że sprawne rozwinięcie własnej firmy możliwe jest bez pomocy kredytów bankowych czy wysoko opłacanych doradców. Pomysł na produkt można zaczerpnąć z platform crowdsourcingowych, a pieniądze na    realizację    projektu    z  serwisów crowdfundingowych, przy czym na finansowanie mogą liczyć jedynienajlepsi, zarówno pod względem potencjalnego produktu, jak i profesjonalnego przygotowania oferty. Zaangażowanie społeczne stanowi, więc, przyszłość biznesu.

 

2.         Rola crowdsourcingu w gromadzeniu informacji przezsubregiony

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki rynkowej, która determinuje wszelkie działania i relacje zachodzące w jej obrębie, jest konkurencyjność. Jednym z najważniejszych sposobów zwiększania tej konkurencyjności jest stworzenie, a następnie konsekwentna realizacja strategii promocyjnej, a więc stworzenie i jak najlepsze wypromowanie własnej marki, przy czym ogromny wpływ na to, jak konkretna marka jest postrzegana ma to, co się o niej mówi oraz jak się o niej mówi1.

 

Należy przy tym pamiętać, że marka to nie tylko «artykuły na półce sklepowej» czy konkretne usługi, ale także określona osoba, zbiorowość, w tym aglomeracja czy subregion. One również wymagają odpowiedniego kreowania  marki,  aby  mogły  skutecznie   się «sprzedać».

 

W przypadku budowania wizerunku subregionu, właściwe przedstawienie subregionu, wraz z uwypukleniem jego najmocniejszych stron, ma przekonać  odbiorców  przekazu,  że  jest to najlepsze miejsce do zamieszkania, zwiedzania czy zainwestowania kapitału. Kluczem w skutecznej budowiewartościowej i rozpoznawalnej marki subregionu jest, więc, przede wszystkim jej promocja2. A zatem, subregion, podobnie jak przedsiębiorstwo dobrze prosperujące na rynku, musi się promować i konsekwentnie budować swój pozytywny wizerunek. Bardzo duże znaczenie ma przy tym przepływ informacji nazewnątrzsubregionu.

 

Powstaje jednak pytanie, na jakiej podstawie zbudować odpowiednią strategię. Obecnie bardzo często podczas budowania strategii promocyjnej samorządów wykorzystuje się wszelkiegorodzaju narzędzia, których zadaniem jest poznanie opinii mieszkańców danego subregionu na temat ogólnego zarysu koncepcji strategii promocyjnej, a także zachęcenie ich do współdecydowania o tym, co będzie się działo dalej z subregionem. W tym  celu  wykorzystuje  się m. in. szeroki wachlarz narzędzi crowdsourcingowych, m.in. badaniamarketingowe, sondaże, konsultacje społeczne oraz media społecznościowe i portale internetowe, przy czym osoba zajmująca się crowdsourcingiem powinna pamiętać o regularnym zadawaniu pytań na temat działań, które mogą rozwijać zaangażowanie społeczności w życie danej organizacji. [53,2013]

 

Pomysł na skuteczne wykorzystanie crowdsourcingu przez administrację lokalną  pochodzi  z  brazylijskiego Porto Alegre1, w którym mieszkańcom dano możliwość zdecydowania, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu miasta. Mieszkańcy otrzymali bezpośrednią możliwość decydowania o własnym mieście, kreowania otaczającej ich rzeczywistości i podejmowania decyzji o tym, co jest im najbardziej potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w aglomeracjimiejskiej.

 

Po 2000 r. pomysł budżetu obywatelskiego przywędrował również do Europy i zaczął być szeroko stosowany przez wielu włodarzy największych miast starego kontynentu2.

 

Również w Polsce tego rodzaju sposób realizacji idei  crowdsourcingowej przez administrację publiczną znalazł  podatny  grunt  w  wielumiastach, m. in. we Wrocławiu, którego władze jako pierwsze w Polsce rozpoczęły komunikację marketingową z otoczeniem3 oraz w Warszawie4, Poznaniu5 i Łodzi6, których mieszkańcom, jako pierwszym w naszym kraju, dano możliwość zdecydowania, na co zostanie przeznaczona część pieniędzy z budżetu miasta. Idea ta jest coraz powszechniej wykorzystywana w polskich miastach. O krok  dalej  poszła  administracjamiasta Konin, której przedstawiciele chcą, aby do 2018 r. wszystkie wydatki inwestycyjne zależały od decyzji mieszkańców7. Wykorzystywanie crowdsourcingu w tym zakresie jest skutkiem tego, że mieszkańcy są coraz bardziej zainteresowani bezpośrednim uczestnictwem w życiu swojej wspólnoty i chcą mieć coraz większy wpływ na gospodarowanie wydatkami budżetowymi, które nierzadko przeznaczane są na inwestycje mało istotne lub potrzebne tylko niewielkiej liczbieosób.

 

Samorządy  coraz  częściej   starają się aktywizować społeczność lokalną do wspólnego działania także i w innych obszarach, ogólnie mówiąc, na rzecz dobra zbiorowego. Mieszkańców motywuje się do tworzenia rozwiązań, np. promocyjnych dla własnego subregionu, aktywizując ich m. in. poprzez różnego rodzaju kampanie  reklamowe, konkursy oraz akcje crowdsourcingowe. Mieszkańcy mogą m. in. pomóc stworzyć atrakcyjny slogan reklamujący subregion, który stanie się mocnym fundamentem pod budowę odpowiedniej strategii marketingowej, zgłosić własne propozycje odnośnie do elementów, które znajdą się na plakacie promującym ich subregion, lub też osobiście wziąć udział w takiej promocji. Pozwala to uzyskać znacznie większą liczbę możliwych rozwiązań, a także rozbudza w mieszkańcach chęć wzięcia odpowiedzialności za rozwój wizerunkowy ich subregionu. Jednocześnie pozwala to uzyskać kompleksową wiedzę na temat odczuć i reakcjiodbiorców przekazu reklamowego.

 

Przykładowo, najpopularniejszą formą promocji subregionu turystycznego, wykorzystywaną w internecie, są fan pages w serwisach społecznościowych, głównie na facebooku. Ich głównym założeniem jest stawianie na interakcję z internautami, którzy w dużej części sami tworzą zawartość merytoryczną profilu, umieszczając ciekawe informacje, grafiki oraz zdjęcia dotyczące życia miasta i jego mieszkańców. Bardzo często poddawane są pod dyskusje różne ciekawe pomysły odnośnie do uatrakcyjnienia funkcjonowania subregionu poprzez nowe inwestycje, wydarzenia sportowe, kulturalne czy akcje społeczne1. W rezultacie powstaje swoista baza rozwiązań, aprobowanych przez mieszkańców, z których skorzystać mogą wszyscy.

A zatem, crowdsourcing pozwala samorządom, przede wszystkim na:2

§  zgromadzenie wokół  samorządu społeczności zaangażowanej w jego działalność;

§znaczne zwiększenie liczby rozwiązań możliwych dowykorzystania;

§  zmniejszenie w dużym stopniu kosztów,dzięki:

  zmniejszeniu obciążenia osób zatrudnionych naetacie;

   zmniejszeniu angażowania (drogich) konsultantów zewnętrznychoraz

    nagradzaniu tylko tych spośród pomysłodawców zewnętrznych,których pomysły   na   rozwiązanie  zagadnienia zostały uznane za najlepsze;

 

§zbudowanie przez samorząd pozytywnego wizerunku na zewnątrz poprzez szczerość i transparentnośćswych działań.

Informacje płynące od mieszkańców służą współtworzeniu przez nich wartości danego subregionu,  którymi  są m. in. wzmocniona lojalność społeczeństwa oraz często znaczne efekty ekonomiczne3. Stosowanie rozwiązań crowdsourcingowych skutkuje, zatem, licznymi korzyściami natury społecznej i ekonomicznej, które mogąuzyskać wszystkie uczestniczącepodmioty4.

 

Podsumowując, istnieje bardzo dużo możliwości wykorzystania crowdsourcingu  przez   samorządy   terytorialne. Największą wartością dodaną takich działań jest aktywizacja społeczności lokalnej,  która  może  uaktywnić  ogromne zasoby energii, którym towarzyszyć będą pozytywne zmiany w funkcjonowaniu całej społeczności. Bardzo ważne przy tym jest, aby każdy mieszkaniec stał się «ambasadorem” własnego regionu w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Natomiast brak skutecznych działań w tym zakresie najczęściej będzie przyczyzłej sytuacji finansowej regionu oraz jego powolnego wyludnianiasię5.

 

I tak, crowdsourcing  zdobywa  coraz większą popularność w coraz to nowych zastosowaniach. W szczególności, crowdsourcing jest coraz częściej stosowany w różnych obszarach przez samorządy, w tym samorządy polskie, bowiem podstawą zdrowego funkcjonowania jednostek samorządowych  jest  szerokie i głębokie zaangażowanie społeczności lokalnych. Dlatego też jednostki  te intensywnie szukają innowacyjnych narzędzi podwyższania kreatywności społeczeństw zamieszkujących na ich terenie. W rezultacie także samorządy stają się bardziej samodzielne i kreatywne.

 

Podsumowując,   zarówno    metody taksonomiczne,  jak  i  innowacyjne metody pozyskiwania informacji zewnętrznych, skutecznie służą poznaniu rzeczywistości analizowanychsubregionów i szukaniu inspiracji do rozwoju. Docenienie społeczno-gospodarczego potencjału mieszkańców wspólnot samorządowych, jak i zaczerpnięcie z posiadanych przez niego informacji, może stać się impulsem do tworzenia sięlocal governance, tj. lokalnych wspólnot samorządowych, angażujących poszczególne podmioty z danego terytorium.W dłuższym okresie powinno to przełożyć się na efektywność gospodarowania w obrębiedanejzbiorowościlokalnej.

STRESZCZENIE

 

Zarówno gospodarce polskiej, jak globalnej, kapitał, obok ziemi pracy, jest jednym trzech fundamentalnych czynników. Współcześnie, zarówno kontekście oceny sytuacji przedsiębiorstw, kierowania społecznościami samorządowymi, jak oceniania efektywności inwestycji, pojęcie kapitału bardzo mocno ogniskuje się wokół samego kapitału intelektualnego, rozumianego jako bieżący, lub potencjalny zasób tworzenia, lub powiększania bogactwa danej jednostki gospodarczej, wspólnoty, czy narodu. tym kontekście warto dostrzec ekspansywną rzeczywistość polskich wspólnot grodzkich.

 

Pierwszym celem artykułu jest przybliżenie metod, dzięki którym dostrzec można     ekspansywną    rzeczywistość

 

polskich miast grodzkich, które od ponad ćwierć wieku stanowią jedną z polskich struktur samorządowych. Powyższe realia zostaną zweryfikowane metodami taksonomicznymi pomagającymi uchwycić powiązania i zależności przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy zjawiskami społeczno – gospodarczymi.

 

Drugim celem artykułu jest analiza potrzeb samorządów grodzkich w zakresie informacji zewnętrznych, płynących z otoczenia społeczno gospodarczego oraz możliwości gromadzenia tychże informacji za pomocą nowoczesnych, innowacyjnych metod.

 

 

Zwieńczeniem artykułu będzie prezentacja wyników badań przeprowadzonych w oparciu o wyżej scharakteryzowane metody.

 

Literatura

 

1.     Antczak Z., Kapitał i kapitał ludzki   w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej, Wyd. EU we Wrocławiu, Wrocław2013;

2.     Barteczek A., Rączaszek A. (p.r.), Polityka gospodarcza w okresietransformacji i kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice2014;

3.     Bevir M., Governance: A very short introduction, Oxford University Press, Oxford2013.

4.     Białecki K., Instrumenty  marketingu, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz — Warszawa,2006.

5.     BłaszczukD.J.,Innowacyjnośćwsektorze MSP, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula Nr 37(3/2013).

6.     BłaszczukD.J.,Zarządzanieryzykiem w świetle teorii kierowania, Zarządzanie Ryzykiem Nr 26(2008).

7.     Bojanowski  E.,  Samodzielność  jako

cecha ustrojowa samorządu terytorialnego, w: Slugocki J. (p.r.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie : doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Wydawnictwo Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2009, s.13–19.

8.     Bryx M. (p. r.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH,Warszawa 2014;

9.     Bywalec       Cz.,       Rudnicki       L.,

Konsumpcja, PWE, Warszawa, 2002;

10.      Czermińska J., Zastosowanie metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospodarczego, «Zeszyty Naukowe» 2002 nr575;

11.     Czternasty W. (p.r.), Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej: wymiar ekonomiczno-społeczny, Wydawnictwo UniwersytetuEkonomicznego,Poznań2011;

12.      Dolata S. (p. r.), Funkcjonowaniesamorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole1998;

13.     Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska Koczkodaj M., Analiza finansowawjednostkachsamorząduterytorialnego, Municipium, Warszawa, 2004;

14.     DziubaD.T.,Crowdsourcingamigracja rynków pracy do cyberprzestrzeni, [w:] Zacher L. W. (p. r.), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa2013.

15.      Dziuba D. T., Rozwój systemów crowdsourcingu w gospodarce polskiej,  [w:] Siemieniuk N., Michalczuk G. (p. r.), Technologieinformacyjnewzarządzaniuorganizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetuw Białymstoku, Białystok2012.

16.      Erstad O., Sefton-Green J., Intellectual capital, Cambridge University Press, Londyn2012;

17.      Fajferek A., Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE,Warszawa 1966;

18.      Fazlagić A. J., Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa2012.

19.    Fazlagić  A.  J.,  Otwarte  innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze  usług,  [w:]  Rogoziński  K., Panasiuk

A. (p. r.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

20.       Forlicz S. (p.r.), Metody ilościowe w ekonomii, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań2008;

21.      Gliński P., Sadowski I.,Zawistowska

A. (p. r.), Kulturowe aspekty struktury społecznej,  Wydawnictwo  Instytutu  Filozofii  i Socjologii PAN, Warszawa; Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu Białostockiego, Białystok2010;

22.       Gorzym-Wikowski W., Piętno granicy wschodniej w gospodarce regionalnej Lubelszczyzny — bariera do pokonania?,   VI   Międzynarodowa    Konferencja

«Innowacje ekonomiczne i społeczne», Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin 29 maja 2014.

23.       Grzega U., Poziom  życia  ludności w Polsce: determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice2012;

24.       Gwiazda A., Demograficzne wyzwania XXI wieku: implikacje dla polityki międzynarodowej, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, Gdynia2011;

25.       Herman A, Kapitał intelektualny i jego liczenie, «Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie», 2008, nr 3;

26.      HoweJ.,Crowdsourcing:whythepower of the crowd is driving the future of business,ThreeRiversPress,NewYork2009.

27.       HoweJ.,TheRiseofCrowdsourcing, Wired, czerwiec2006,

28.       http://dictionary.reverso.net/english-

-cobuild/purchase%20using%20outside%20 resources, [14.06.2014].

29.       Izdebski H., Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa2006.

30.      Jóźwiak-Antczak M., Korolec O., Wykorzystanie   crowdsourcingu    w    całym procesie marketingowym, [w:] Kasprzycki-Rosikoń  J., Piątkowski  J. (p.r.), Crowdsourcing: jak angażować konsumentów w świat marek, Helion, Gliwice 2013.

31.       Kendall M. G., Buckland W. R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa1986;

32.       Klasik A., Gospodarka  regionalna w teorii i praktyce, Porace naukowe AE we Wrocławiu, nr 734, Wrocław1996;

33.       Kotowska I. E., Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście  percepcji Polaków — diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014,CD-ROM;

34.       Koza I., Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce, niepublikowana rozprawa doktorska, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa2013.

35.       Koza I., Fundamentalne znaczenie dochodów budżetowych powiatówgrodzkich Lubelszczyzny dla kreowania innowacji, VI Międzynarodowa Konferencja «Innowacje ekonomiczne i społeczne”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin 29 maja2014.

36.       Kwiatkiewicz P. (p. r.), Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii — teraźniejszość i przyszłość, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESUS, Poznań 2014, t. 1 i2;

37.       KwiatkowskiE.(p.r.),Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź2008;

38.       Lanxon N., How the Oxford English Dictionary started out like Wikipedia. Wired, January 2011,http://www.wired.co-

.uk/news/archive/2011-01/13/the-oxford-

-english-wiktionary, [23.04.2014].

39.       Lew-Starowicz R., Lorecka K., Włączenie cyfrowe — droga do reintegracji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2013;

40.       Madej T., Zasadzki W., Problemy polityki regionalnej w Polsce, Folia Oeconomica 154, Wyd. UŁ, Łódź,2001;

41.       Matysiak A., Kapitał jako proces, Zeszyty Naukowe PTE, nr 6, Kraków2008;

42.       Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, CD-ROM.

43.      Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategicznie dla rozwoju: polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, Warszawa2011;

44.      Nowak S. (p. r), Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa1970;

45.      Ostrom E., A Behavioral Approach to the Rational Choice. Theory of Collective Action, The American Political Science Review, nr 1 z 1998roku;

46.      Ostrom E., Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge, New York2008.

47.      Pająk K. (p. r.), Gospodarka rynkowa w Polsce — 20 lat  transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań,2009;

48.      Panasiuk A. (p. r.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań2012.

49.      Piątkowski J., Niezmierzona skuteczność crowdsourcingu, [w:] KasprzyckiRosikoń J., Piątkowski J. (p. r.), Crowdsourcing: jak angażować konsumentów w świat marek, Helion, Gliwice2013.

50.      Pięta-Kanurska M., Polityka regionalnairozwójregionalny,ZeszytyNaukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław2003;

51. Ranking       miast       powiatowych,

«Polityka», nr 45/2014;

52.        Sierocińska K.,  Kapitał  społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, «Studia Ekonomiczne» 2011, nr1;

53.        Staszyńska K. M., Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa,2013;

54.        Strzelecki Z. (p. r.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa 2008

55.        SułkowskiCz.(p.r.),Problemyteorii ipolitykimakroekonomicznej,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin2011;

56.        Swora M., Woszczyk M. (p. r.), W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej,InstytutObywatelski,Warszawa2011;

57.        Szewczuk   A.,    Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C. H. Beck, Warszawa2011;

58.        TimofiejukI.,LasekM.,Pęczkowski M., Miary statystyczne, GUS, Warszawa 1997;

59.        Wilkin J. (p. r.), Jakość rządzenia w Polsce: jak ją badać, monitorować i poprawiać?,WydawnictwoNaukoweSCHOLAR, Warszawa2013;

60.        WojciechowskiS.,PotyrałaA.(p.r.), Bezpieczeństwo Polski: współczesnewyzwania, Difin, Warszawa2014;

61.        Woźniak M. G. (p. r.), Gospodarka Polski1990-2011,t.2,WNPWN,Warszawa 2013;

62.       Woźniak M. G. (p. r.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów2014;

63.        Zeliaś A., Metody statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa2000.

 

 

 

Nadzhafguliev R. The practice of administrative and legal regulation of counteraction to extremism and other socio-negative phenomena in several countries of the CIS

    Extremism manifests itself in trends grouping of people in society. In many countries, a part of the society discriminates against small nations that prevents them from participating in social and political life. In such society are dominated illegal methods, dramatically increasing the facts of physical violence.

     Rape is a very serious offense, and the study of its victims indicate that they experience serious consequences of trauma. Today, more and more often the victims of rapes are intoxicated by perpetrators who use special substances described as a date rape drug. Date rape drug — it is any psychoactive substance, which excludes victim’s free will in the area of undertaking a sexual intercourse and excludes the defence against the perpetrator of the rape. In addition, the date rape drug features cause the diffi culties to collect evidences of a crime which makes it diffi cult to detect the perpetrator.

 

    Current reality causes, that the police offi cer being on duty more and more often goes exposed to aggression or effects of an act of aggression. It became has become one of public threats at the work of the police offi cer. Taking it into consideration one should consider the issue associated with centres which can and should ensure safety of intervening police offi cers. New statute about direct coercive measures and a catalogue of coercive measures justify direct fi rearms which a police offi cer can use. An object intended to overpower a person with the electric energy is one of these things. This coercive measure direct in the case of intervention, will ensure high level of safety of the police offi cer. Using fi rearms will also allow to limit special — and at the same time most nagging — direct coercive measure.

 

    В статье определены проблемные вопросы, связанные с деятельностью полиции, а также представлен анализ некоторых внутренних правоположений на тему борьбы с коррупцией, являющихся одним из механизмов борьбы с коррупцией в полиции. Коррупированность, особенно сотрудника полиции, явялется сверхнежелательным явлением. Преступления, совершаемые сотрудниками полиции, вызывают обостренную реакцию населения. Сегодня особое внимание обращается на так называемый «дефицит чувства безопасности» среди населения. В связи с коррупцией и случаями злоупотребления полицейскими должностным положением, общество теряет доверие к государственным институтам. Если данные органы не являются вполне надежным сторожем действующего права, а также источником образцового поведения и законности, то невозможно ожидать от населения, что оно не будет совершать противоправных действий.

 

    В статье представлены рассуждения на тему возможностей применения онлайн-урегулирования споров в уголовном праве. На примере медиации предпринята попытка разъяснения принципов урегулированиия споров онлайн. Кроме представления правовых урегулирований института медиации в польском процессуально-уголовном праве, а также объяснения основных вопросов, связанных с онлайн-урегулированием споров сформулированы предложения delegeferenda.

Сторінка 2 з 2