Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#4(6)/2013

Статтю присвячено дослідженню основних ознак та вимог, яким має відповідати якісний юридичний закон в сучасній Україні.

У статті автор досліджує поняття та основні ознаки, що характеризують адміністративно-юрисдикційну процесуальну форму, її особливості та основні елементи, здійснює класифікацію адміністративно-процесуальних форм.

У статті аналізуються способи вирішення публічно-правових спорів без звернення до органів судової влади. Визначаються можливості вдосконалення механізму вирішення таких спорів з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

У статті здійснено загальний огляд реалізації контрольної функції держави. Особлива увага приділяється проблематиці внутрішнього службового (антикорупційного) контролю в публічній адміністрації та проблематиці інспекційної діяльності.

Статтю присвячено проблемі визначення співвідношення між структурними та організаційно-правовими чинниками реформування організації державної влади в Україні. Розглянуто ключові проблеми перерозподілу повноважень між законодавчою та виконавчою владою в конституційному законодавстві України. Визначено основні напрямки реформування структур державної влади та конституційного законодавства України в аспекті розв'язання проблеми політико-правової відповідальності. Проаналізовано статус і повноваження Президента України у взаємозв'язках із законодавчою та виконавчою гілками влади. Зроблено висновок про те, що законопроект про внесення змін до Конституції України повинен вирішити низку суттєвих проблем, що існують на практиці в механізмі державної влади України.

У статті розкриваються питання участі держави у процесі розпорядження об'єктами права власності Українського народу. Автором розв'язується низка взаємопов'язаних завдань, спрямованих на аналіз основних рис інституту власності Українського народу; визначення видів об'єктів права власності Українського народу; з'ясування стану нормативного закріплення права громадян на доступ до об'єктів власності Українського народу; обґрунтування доцільності закріплення за державою повноважень щодо розпорядження об'єктами права власності Українського народу.

У статті розглянуто історичний розвиток становлення публічного майна, сформульовано основні ознаки публічних речей, проаналізовано відмінність між публічними речами та публічним майном і визначено поняття останнього.

У статті автор досліджує поняття механізму реалізації заходів адміністративної відповідальності, зміст та особливості застосування адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства України, стадії застосування адміністративної відповідальності за чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення, критерії застосування заходів адміністративної відповідальності.

Статтю присвячено аналізу митних правовідносин за участю митних посередників. Автор визначає особливості митних правовідносин за участю митних посередників, класифікує їх, пропонує власну точку зору на суб'єктний склад і структуру у вигляді трьох рівнів митних правовідносин за участю митних посередників. Визначається поняття митних правовідносин за участю митного посередника, аналізується сучасний стан розвитку інститутів митного посередництва в Україні.

Статья посвящена проблеме обеспечения информационной безопасности предприятия как субъекта информационного права и информационных правоотношений. Под информационной безопасностью предприятия понимается сохранение в тайне коммерчески важной информации, позволяющей успешно конкурировать на рынке товаров и услуг.

У статті інтернет-право розглядається як своєрідний комплексний інститут права. При цьому інтернет-право зберігає своєрідність у своїх нормах, методах і засобах дослідження, взаємодіє з іншими юридичними науками і, відповідно, займає серед них певне місце.

Статтю присвячено аналізу механізму визначення підвідчомості земельних спорів та історії становленя судової практики з цього питання. Визначено історичні етапи закріплення відповідного механізму. Сфомульовано основні правозастосовчі підходи на рівні Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України та Конституційного Суду України.

The new version of Law on the Rights of Patients and Compensation for the Damage to Their Health that came into force in 2009 and established the patient's right to quality health care services. As the claims of the patients are usually based on the evidence that the patient was provided with a health care service of poor quality it is important to define the concept of quality health care services and provide legal analysis thereof.

The topic of this paper, the legal forms of actions by public administration in the area of social welfare in Poland, is very important, from both theoretical and practical point of view. The author discusses the three principal forms of activities by social welfare administration bodies provided for in the Polish law on social welfare: administrative decisions, contracts, and actual actions. Particular emphasis is placed on administrative decisions and non-authoritative actions such as social welfare performance contracts and civil law contracts with recipients of benefits.

W artykule omówione zostały mobilne terminale noszone/przewoźne. Te szybko zdobywające popularność wśród funkcjonariuszy Policji urządzenia przypominające palmptopy, wykorzystywane są do nawiązywania bezprzewodowej łączności z bazami danych, takimi jak KSIP, SIS, VIS, NoeNet, CEK, CEP, w celu sprawdzenia informacji na temat osoby czy skontrolowania danych przedmiotu.

Сторінка 1 з 2