Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченко

Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

До друку приймаються наукові статті провідних фахівців у галузі публічного права, представників юридичної практики, молодих науковців.

Для опублікування статті у журналі «Адміністративне право і процес» № 2 (21) / 2018 необхідно не пізніше 13 липня 2018 року заповнити електронну довідку про автора та надіслати електронною поштою до редакції журналу applaw@uni.kiev.ua наступні матеріали:

- статтю (рецензію), оформлену згідно вимог;

- цифрове фото автора (авторів);

- квитанцію про сплату публікаційного внеску.

Усі статті, що надходять до редакції проходять закрите рецензування та перевіряються на плагіат. Після проходження рецензування автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Редколегія вправі рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів редакція залишає за собою право не розглядати їх. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Передрук статей можливий лише з дозволу редакції.

Вартість публікації однієї статті англійською мовою обсягом до 12 сторінок становить 400 грн. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 грн за кожну сторінку.

Публікаційний внесок для однієї статті іншими мовами (українська, німецька, російська) становить 600 грн. Якщо стаття більше вказаного обсягу, то додатково необхідно сплатити 50 грн за кожну сторінку.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок.

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

1. Вказується мовою статті:

  • назва;
  • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  • посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
  • анотація та ключові слова.

2. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

3. Список використаних джерел. Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

4. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]

Bondarenko, I. (2002). Sudova systema Ukrainy ta yii reformuvannia v suchasnykh umovakh [Judicial system of Ukraine and its reforming in the modern conditions]. Pravo Ukrainy, no. 8, pp. 37–39.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

5. Вказується англійською мовою:

  • назва;
  • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  • посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
  • розширена анотація та ключові слова. В анотації повинно бути зазначено: предмет дослідження, методологія, мета і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації 350 слів.

Завантажити приклад оформлення для статті:

українською мовою

англійською мовою

іншими мовами

 

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

При цьому кожен громадянин України, який відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора (ЗУ «Про прокуратуру», 2015).

Настав час, коли необхідно відмовитися від так званих «показників» в діяльності прокурорів. Виконання «показників» безпосередньо пов'язується із бонусами для прокурорів та оцінкою їхньої успішності (Бондаренко, 2002).

 

Розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 21 вересня 2018 року. З приводу будь-яких питань, будь ласка, звертайтесь за контактами.

 

Прочитано 6702 разів
Ви тут: Home Авторам