Адміністративне право і процес

науково-практичний журнал заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У межах цього дослідження автор розглядає окремі аспекти поняття й характеристики адміністративних актів. У зв'язку з відсутністю законодавчого регулювання цих питань в Україні автор звертається до положень доктрини адміністративного права зарубіжних країн та їх законодавчої практики в питаннях регулювання форм публічного адміністрування. Автор також узагальнює підходи до розуміння поняття «адміністративний акт», робить пропозиції щодо законодавчого закріплення процедурних правил його прийняття та оскарження з огляду на надзвичайно важливий вплив на реалізацію прав, свобод та інтересів громадян.

В статті висвітлюється загальносвітова тенденція до регулювання діяль-
ності публічної адміністрації в загальних законах (кодексах) про адміністра-
тивну процедуру. Аналізуються застосовані в окремих державах підходи до
обсягу правового регулювання таких законів (кодексів), а також документи
м’якого права європейських інституцій. Автор приходить до висновку необхід-
ності обґрунтування моделі загального закону (кодексу) про адміністративну
процедуру в Україні з врахуванням прогнозу його майбутньої дієвості.

Визначено основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні, проаналізовано їх зміст і значення. Розглянуто сучасний стан правового забезпечення процедурної діяльності у сфері вищої освіти та окреслено основні напрямки його вдосконалення.

У цій статті автор розглядає питання визначення у законодавстві європей-
ських країн суб’єктів, яким надано право приймати адміністративні акти.
Зокрема, проаналізоване законодавства дозволяє умовно групувати всі країни
і визначити у актах законодавства якої юридичної сили (або рівня системати-
зації) наводиться відповідне визначення, які саме органи включено до переліку
таких осіб. Також, з огляду на те, що для організації публічної адміністрації
країн-членів Європейського співтовариства притаманні деякі с особливості,
пов’язані із існуванням наднаціонального рівні суб’єктів, автор розглядає чи
має це відповідний вплив на побудову національних органів влади у державі.
Окрему увагу приділено аналізу вітчизняного законодавства та проектів зако-
нодавчих актів у сфері адміністративних процедур, досліджується актуаль-
ність застосування понять «державне управління», «суб’єкт владних повнова-
жень» для характеристики суб’єктів, уповноважених приймати індивідуальні
рішення від імені держави. Приділено увагу сучасним тенденціям побудови
системи органів виконавчої влади на місцевому рівні, новим, нетрадиційним
суб’єктам публічної адміністрації. Автором зроблено висновок про необхід-
ність проведення систематизації і кодифікації українського законодавства
у сфері адміністративних процедур, внесення змін до Конституції.

Розглянуто сучасний стан нормативно-правового закріплення порядку створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні, визначено та проаналізовано зміст основних елементів цієї процедури.

Сторінка 1 з 3
Ви тут: Home Показати матеріали по тегу: адміністративна процедура