Адміністративне право і процес

науково-практичний журнал заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті проведено аналіз інформаційного забезпечення спеціальної поліцейської діяльності. Доведено, що в нашій країні необхідно удосконалювати міжвідомчу систему інформаційного забезпечення відповідно до вимог міжнародних стандартів. Запропоновано напрямки вирішення завдань сучасного інформаційного забезпечення в органах внутрішніх справ України.

У статті розглядаються положення Закону України «Про Національну поліцію» та інших нормативних правових актів, що регламентують підстави та порядок здійснення поліцією доставлення громадян до службових приміщень. Аналізується закріплення в законодавстві норм щодо доставлення громадян у поліцію та їх затримання в контексті самостійних заходів державного примусу з позиції забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Зазначається, що асоціація України та ЄС передбачає гармонізацію національного законодавства з тим, у якому доставлення громадян у поліцію законодавчо врегульовано як складова, факультативна частина затримання, що дозволяє забезпечити юридичні гарантії дотримання поліцією конституційного права людини на свободу та особисту недоторканність.

У статті розглянуто та проаналізовано міжнародний досвід здійснення ад-
міністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі,
а також діяльність правоохоронних органів, які виконують функції, пов’язані
з адміністративним наглядом. Здійснено порівняльний аналіз повноважень по-
ліції різних країн щодо забезпечення належного здійснення адміністративного
нагляду за колишніми засудженими. Наголошено на необхідності врахування
міжнародного досвіду здійснення адміністративного нагляду за особами,
звільненими з місць позбавлення волі та його впровадженні у національному за-
конодавстві.

 

    Статтю присвячено дослідженню питань організації адміністративної поліції в системі державних органів Французької Республіки, а також питань щодо забезпечення поліцейськими суб’єктами громадського порядку як основної мети діяльності адміністративної поліції. Розглянуто специфіку організації адміністративної поліції в рамках реалізації її основоположних функцій.

Статтю присвячено висвітленню наукових підходів до поліцейської діяльності,
структури органів поліції. Обґрунтовано, що створення дієвої системи боротьби з
правопорушеннями в усіх сферах діяльності, забезпечення захисту прав і свобод лю-
дини можливе в результаті розроблення й упровадження єдиної концепції вдоско-
налення адміністративно-правових засад створення та функціонування суб’єктів
поліцейської діяльності. Запропоновано власний підхід до структури органів полі-
ції в Україні.

Ви тут: Home Показати матеріали по тегу: поліція